Gazmend Syla

Ligjëron lëndët:

Gazetari e Profilizuar

Zhanre dhe teknika të gazetarisë