Gresa Pallaska

Mban ushtrimet e lëndës:

Diksion

Diksion II

Interpretim