Prof.dr.

Jusuf Fejza

Ligjëron lëndët:

Menaxhimi i operacioneve

Menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet