Prof. ass. dr.

Mimoza Shkodra

Ligjëron lëndët:

Seminar në fushën e shkencave humane

Volejboll