MA.

Qazim Reka

Ligjëron lëndën:

Historia e shtetit dhe e së drejtës