MA.

Adi Krasta

Ligjëron lëndët:

  • Hyrje në komunikime
  • Marrëdhënie me publikun