Dr. sc.

Andrea Grilleto

Ligjëron lëndët:

  • Trashëgimia bashkëkohore arkitekturale – E reja në arte ekzistuese