Dr.sc

Blerta Prevalla – Etemi

Dekane Përgjegjëse për shkencë

Ligjëron lëndët:

Inxhinieri softuerike

Programimi i orientuar në objekte