Blerta Prevalla – Etemi

Ligjëron lëndët:

Inxhinieri softuerike

Programimi i orientuar në objekte

 

INSTITUTI AAB
APLIKO