Dr.Sc.

Izet Sadiku

Profesor

Ligjëron lëndën:

Infermieria në kontekst (Psikologjia dhe Socialogjia)

CV