Prof. ass. dr.

Majlinda Belegu

Ligjëron lëndët:

E drejta familjare dhe trashëgimore

E drejta financiare

CV