Prof. asoc. dr.

Mirvan Xhemaili

Ligjëron lëndët:

Metodologjia e mësimdhënies së gjuhës angleze

Teoritë e të mësuarit

Idiomatikë e anglishtes

Të shkruarit e temës së diplomës

CV