Prof.Ass. Dr

Mybera Mustafa

Profesor

Ligjëron lëndët:

Komunikimi, marrëdhëniet ndërpersonale dhe kujdesi shëndetësor

Shkencat e jetës I (anatomia, fiziologjia dhe patologjia)

 

CV