PhD. Candidat.

Shpresa Mehmeti-Bajrami

Ligjëron lëndën:

Hyrje në informatikë

CV