Members

Furtuna Mehmeti
Menxhere e Zyrës për Sigurimin e Cilësisë

Petrit Bushi
Dekan në Fakultetin e Administratës Publike

Mimoza Kamberi
Prodekane në Fakultetin e Psikologjisë

Ilir Rexhepi
Mësimdhënës në Fakultetin Ekonomik

Vesa Mexhuani
studente