Members

Shemsedin Vehapi
Prorektor për Çështje Mësimore dhe Akademike

Xhavit Rexhaj
Mësimdhënës në Fakultetin e Gjuhës Angleze

Hasan Saliu
Dekan në Fakultetin e Komunikimit Masiv

Saranda Shatri
Prodekane në Fakultetin e Shkencave Sociale

Sumeja Hoxhaxhiku
studente