Prof. Asoc. Dr

Ali Ismajli

Ligjëron lëndët:

  • Kërkime tregu
  • Menaxhimi i marketingut