Prof. ass. dr.

Ali Ismajli

Ligjëron lëndët:

  • Kërkime tregu
  • Menaxhimi i marketingut