Prof.Ass.Dr

Donik Sallova

Përgjegjës për aktivitete studentore dhe praktikë

Ligjëron lëndën:

  • Shkrimi akademik

CV