Prof. ass. dr.

Donik Sallova

Ligjëron lëndët:

  • Metodat dhe teknikat hulumtuese në AP
  • Metodat e hulumtimit shkencor

CV