Prof. ass. dr.

Nazmi Iballi

Ligjëron lëndët:

Lidershipi

Lidershipi dhe aftësitë menaxhuese

Planifikimi dhe raportimi financiar