PhD. Candidat.

Rifat Haxhija

Përgjegjës për punë praktike, mentorimin e studentëve dhe aktivitete studentore- Gjakovë

Mban ushtrimet e lëndës:

Hyrje në informatikë

Kontabiliteti

Menaxhimi i projekteve

CV