Prof. Ass. Dr

Roberta Bajrami

Mban ushtrimet e lëndës:

Kontabiliteti

Statistikë në psikologji