Dr.sc.

Roberta Bajrami

Quality assurance coordinator

Mban ushtrimet e lëndës:

Kontabiliteti

Statistikë në psikologji