Prof. Ass. Dr

Roberta Bajrami

Roberta Bajrami, studimet themelore i ka mbaruar në Kolegjin AAB-Riinvest në Prishtinë në programin Menaxhment dhe Informatikë. Me sukses të dalluar ka përfunduar edhe studimet master në Kolegjin AAB në programin Marketing dhe Administrim Biznesi. Nga viti 2021 mban titullin Doktor i Shkencave Ekononike, të cilin e ka fituar në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë, në Universitetit të Evropës Juglindore. 

Në vitin 2019, Roberta Bajrami për qëllime shkencore dhe pedagogjike ka përfunduar mobilitetin studimor në Radboud University në Nijmegen të Holandës, ku dhe certifikohet në modulin “Quantitative Data Analysis with R”

Në Kolegjin AAB është angazhuar që nga viti 2012 në pozitën e asistentes akademike për lëndët Matematikë për Ekonomi dhe Biznes dhe Statistikë për Ekonomi dhe Biznes. 

Kontribut profesional ka dhënl edhe në Komunën e Shtimes, ku ka udhëhequr projektet në programin e arsimit parauniversitar të kësaj komune. 

Nga viti 2016 ka qenë kordinatore për punë praktike dhe aktivitete studentore, ndërsa aktualisht ushtron pozitën e Kordinatores për Sigurim të Cilësisë dhe ligjëruese në Fakultetin Ekonomik. 

 

Konferencat: 

 1. 2nd International Scientific Conference on It, Tourism, Economics, Management and Agriculture – Itema 2018, Graz University, Austria, November 8, 2018. Paper: Impact of Public Debt in Economy Growth in Republic of Kosovo.
 2. 6th International Multidisciplinary Scientific Conferenc SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019, 24 Aug-2 Sept, 2019, Bulgaria, Paper: Role of Innovation in Small Business Development in Kosovo. 
 3. 10th Global Conference organized by the forum for Economists International in Amsterdam, Netherlands, May 25-28, 2018. Paper: The role of human resources motivation in the development of hotel enterprises, Case of Ferizaj region.
 4. 2nd International Conferences “The Economic sunstainability of Balkan countries and the Euro- integration challenges”, AAB Univeristy, Pristina Kosovo, May 26,2018. Paper: Role of specialization and coordination in Kosovo’s manufacturing enterprises.
 5. 2nd International Scientific Conference on Innovative Marketing “Communication and Digital Marketing Management”, University “Aleksander Mousiu”, Albania February 23-24, 2018.
 6. International Scientific Conferences “The Economic sunstainability of Balkan countries and the Euro-integration challenges”, AAB Univeristy, Pristina Kosovo, June, 03, 2017. Paper: Challenges the problems and benefits of small business innovations: Research Empirical from Kosovo
 7. 5th International Conferences “Compliance of the standards in South Eastern Europian Countries with the harmonized standards of European Union”, June 15-18, 2015, Italy Paper: Transportation Cost optimization using Evolver, IP – solver and MS Foundation.
 8. 6th International Conferences “Models and Harmonizations of Fiscal Policies of the South East Countries with EU”, April 04, 2014, Montenegro.
 9. Regional Economic Conference “Balkan Benelux”, South East Europian University, Skopje Macedonia, November 26, 2013.

 

Publikimet: 

 1. Bajrami. R, Tafa.S, Hoxha. F (2020). The impact of public debt on economic growth in the Republic of Kosovo. Juranal of economics and sustainable development. 
 2. Bajrami. R, Hoxha. F, Ismajli. N, Behluli. A (2018). Role of innovation in small business development in Kosovo. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on social sciences and arts SGEM, Bulgaria. 673-680
 3. Behluli. A, Bajrami. R, Ismajli. N (2018). Impact of the environment, conditions and loads at work on the motivation of the workers of hotel enterprises in the Ferizaj region (Republic of Kosovo). 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on social sciences and arts SGEM, Bulgaria.
 4. Behluli. A, Ismajli. N, Bajrami. R (2018) The Role of Human Resources Motivation in the Development of Hotel Enterprises in the Ferizaj Region (Republic of Kosovo). European Journal of Business and Management. ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839, 34-40. 
 5. Çerkini. B, Bajrami. R, Kosova. R, Shehu. V (2015). Transportation cost optimization. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, E-ISSN 2281-4612

ISSN 2281-3993. 

 1. Hashani.M, Bajrami. R (2015). Roli i burimeve njerëzore në rritjen e investimeve të          NVM-ve në Komunën e Ferizajt. Revista Abstrakt. 496.51-2