Law

In a society that tries to build its institutions at all levels, lawyers are the ones who bear the main burden of building institutions and administration, in fact the state itself. Therefore, being aware of this burden, AAB has paid special attention to the preparation of the study programmes for this profile.

The program also aims completion of the theoretical training that will contribute to the successful implementation of the national strategy for implementation of European standards, rule of law and respect for human rights.

Dean

Mentor Lecaj

Dean

Professor of International Law (teaches International Law, Arbitration, and European Law). Mentor participated in a training organized by Ohio Northern University, where he was certified in Legal Pedagogy by successfully completing their courses. He participated in many roundtables, panels, conferences, and other local and international trainings on teaching methodology and scientific research. He completed Bachelor studies in Law, as well as Master’s and Doctoral studies in International Law. At Harvard University, he completed the Challenges of American National Security, Strategy, and The Press course. Mentor Lecaj also passed the Bar Exam and worked as a licensed lawyer. He participated in many projects such as the Japan International Cooperation Agency (JICA) and the Western Balkans Cultural Antenna. Mentor is a member of the expert group in the Assembly of the Cultural Innovation Network, located in Brussels, and he is also involved in other organizations in Albania and Kosovo. He started working as a full-time Lecturer in International Law at the University of Prizren and currently works full-time at the Faculty of Law-AAB College.

He speaks English, French and Serbian.

Fatmir Qollakaj

Koordinator për mësim

Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë: siguria, studimet sociale, luftimi i kriminalitetit, terrorizmi etj.

Prej vitit 2009 ushtron detyrën e Prodekanit për mësim në Fakultetin Juridik në AAB. Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Prizren. Studimet e Filozofisë e Sociologjisë i ka mbaruar në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Ka vijuar studimet për magjistraturë (1989 – 1991) në Universitetin e Zagrebit dhe në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ka mbaruar studimet pasdiplomike në fushën e shkencave kriminalistike, kriminologjike e të sigurisë dhe ka fituar titullin Magjistër i Shkencave në Fakultetin e Shkencave Kriminalistike (FShKKS) të Universitetit të Sarajevës (2009). Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin Europian të Tiranës (2016), në fushën e së Drejtës Publike, drejtimi penal, me specializim të ngushtë në temën “Veprat penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe korrupsioni zyrtar në Kosovë”. Po ashtu vijon studime të doktoratës së dytë në fushën e sigurisë në FShKKS në Universitetin e Sarajevës.

Ka punuar në Institutin e Politikave Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale si udhëheqës i hulumtimeve për pesë vjet radhazi. Ka përfunduar trajnime të rëndësishme në fushën e të Drejtave të Fëmijës (certifikuar nga Ministria italiane e Punëve të Jashtme), të Drejtën e Punës (trajnerëve, i certifikuar nga ILO, IPEK dhe MPMS të Republikës së Kosovës), në Mbrojtjen e Viktimave e shumë të tjera. Ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore në vend e në rajon me punime e prezantime, përfshirë disa konferenca në Sarajevë në fushën e Kriminalistikës, Kriminologjisë e të Sigurisë, në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës.
Aktualisht është edhe trajner në Akademinë e Drejtësisë të Kosovës  ku përgatitë prokurorë e gjyqtarë.
Ka botuar kryesisht në fushën e luftimit të kriminalitetit dhe në fushën e sigurisë.

Ligjëron lëndët: Kriminalistikë, Sociologji Juridike, Terrorizmi, Krimi i organizuar (niveli Master)

Ganimete Ismajli

Koordinatore për cilësi

“Bashkëpunimi në mes të shërbimeve inteligjente dhe policisë në parandalimin e terrorizmit” – ICLS 2015 Kolegji AAB Prishtinë ISBN:978995149454-0.

 

CV