Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 117

Prof. asoc. dr. Muhamet Kelmendi

Dekan

Prof. dr. Muhamet Kelmendi, u lind në Llabjan- Pejë më 18.11.1953. U shkollua në Prishtinë dhe jashtë vendit, Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës ka mbaruar në vitin 1979/80, doktoroi në Gjermani fushën teorike juridike dhe politike – referuar tematikës së ndërtimit të shtetit dhe së drejtës në Kosovë. Ka punuar si profesor (mësimdhënës) në disa universitete, është i angazhuar në Fakultetin Juridik të Kolegjit AAB si mësimdhënës dhe aktualisht është dekan i këtij fakulteti.

Flet rrjedhshëm gjuhën Gjermane, Italiane, Serbe (Kroate).

Tridhjetë vjet ka punuar në çështjen e kërkimit politik të formave të mjeteve dhe metodave për krijimin dhe funksionalizimin e shtetit të Kosovës. Ka punuar si Avokat në Hamburg dhe anëtar i Odës së Avokatëve të RF-së të Gjermanisë, anëtar në Institutin e Hulumtimeve Juridike për Çështjen eEvropës Juglindore në Hamburg, Institutin Juridik–politik në Vjenë.

Disa nga librat e botuara nga Prof. dr. M. Kelmendi janë: “Çka realizohet me konstituimin e Republikës së Kosovës brenda Federatës së Jugosllavisë”, 1986; “Vendosja e Pushtetit Ushtarak e Policor në Kosovë, 1989”; “Realiteti dhe perspektiva e çështjes Kombëtare”, 1996, ribotim me 1997; “DieRepublik in Kosovoisteine Realitet geworden”;” Historia e Shtetit dhe së Drejtës, 2012. Ka botuar shumë publikime dhe analiza në revistat shkencore në Gjermani e Kosovë, si në revistën “Recht”, Gjermani, në Institutin e Hulumtimeve Juridike për Çështjen e Evropës Juglindore në Hamburg “DieAlbaner in ex-YU”.,” Koha Ditore”, “Zëri”, “Rilindja”, “DieWelt”, “Recht”, etj.

 

Ligjëron lëndët:

E drejta detyrimore

Historia e shtetit dhe e së drejtës

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 117

Prof. ass. dr. Fatmir Qollakaj

Prodekan
Përgjegjës për sigurimin e cilësisë

Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë: siguria, studimet sociale, luftimi i kriminalitetit, terrorizmi etj. Prej vitit 2009 ushtron detyrën e Prodekanit për mësim në Fakultetin Juridik në AAB. Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Prizren. Studimet e Filozofisë e Sociologjisë i ka mbaruar në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Ka vijuar studimet për magjistraturë (1989 – 1991) në Universitetin e Zagrebit dhe në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ka mbaruar studimet pasdiplomike në fushën e shkencave kriminalistike, kriminologjike e të sigurisë dhe ka fituar titullin Magjistër i Shkencave në Fakultetin e Shkencave Kriminalistike (FShKKS) të Universitetit të Sarajevës (2009). Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin Europian të Tiranës (2016), në fushën e së Drejtës Publike, drejtimi penal, me specializim të ngushtë në temën “Veprat penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe korrupsioni zyrtar në Kosovë”. Po ashtu vijon studime të doktoratës së dytë në fushën e sigurisë në FShKKS në Universitetin e Sarajevës.

Ka punuar në Institutin e politikave Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale si udhëheqës i hulumtimeve për pesë vjet radhazi. Ka përfunduar trajnime të rëndësishme në fushën e të Drejtave të Fëmijës (certifikuar nga Ministria italiane e Punëve të Jashtme), të Drejtën e Punës (trajnerëve, i certifikuar nga ILO, IPEK dhe MPMS të Republikës së Kosovës), në Mbrojtjen e Viktimave e shumë të tjera. Ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore në vend e në rajon me punime e prezantime, përfshirë disa konferenca në Sarajevë në fushën e Kriminalistikës, Kriminologjisë e të Sigurisë, në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, aktualisht është edhe trajner në Institutin Gjyqësor të Kosovës etj..

Ka botuar kryesisht në fushën e luftimit të kriminalitetit dhe në fushën e sigurisë:

“Frustacions ond Crime in Contemporary Society – Case Study the Western Balkan”  – European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 2312-8429 ,Vol. 1,  Romania, viti 2015.

“The Absence of formal social control and the pathological – social devijance in modern society” – The  4 –th International Multidisiplinary Conference in Integrating Science in New Global Challenges  , Dubrovnik  Croatia, viti 2015.

“The influence of socio-economic factors in the field of security, the Kosovo case study “ – Europian Academic research  Vol. III, Issue 7/ October 2015  Romania Impact Factor: 3.4546 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+).

“Between the Real Threat and Psychological Warfare, ISIS and Balkans Security” – EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCHICSS VI YEAR 2015 VOLUME IV.

“Mental Health in the penitentiary system in Albania and the best practices in Europe as a reflection of the positive obligations of the state in the framework of Human Rights” – International Conference  December , Fakulteti i Shkencave Socijale , Universiteti Publik i Tiranës , Botuar në boletinin për Konferencën, viti 2014.

“COLLECTION INFORMATION FROM CITIZENS: CRIMINALISTICS ASPECTS” – KRIMINALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE god. 2., br. 3, str. 1 – 152, Zagreb, 2015. polugodišnjak / semiannually Nakladnik / Publisher Međunarodno kriminalističko udruženje  International Criminalistic Association  Croatia, viti 2015.

 

 

INSTITUTI AAB
APLIKO