Juridik

Në një shoqëri që përpiqet të ndërtojë institucionet e veta në të gjitha nivelet, juristët janë ata që e bartin barrën kryesore të ndërtimit të institucioneve dhe të administratës, në fakt të vetë shtetit. Së këndejmi, duke qenë të vetëdijshëm për këtë barrë të madhe, AAB i ka kushtuar rëndësi të veçantë përgatitjes së kuadrove të këtij profili.

Programi synon kompletimin teorik e profesional për implementimin e suksesshëm te strategjisë nacionale për jetësimin e standardeve evropiane dhe të përgjithshme ndërkombëtare në fushën e sundimit të ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

Dekanati

Mentor Lecaj

Dekan

Është Profesor i lëndeve Jurdiko-Ndërkombëtare (ligjeron lëndet: E Drejta Ndërkombëtare, Arbitrazhi dhe E Drejta Evropiane). Ka marrë pjesë në trajnime të cilat janë organizuar nga Ohio Northern University, ku është certifikuar lidhur me përfundimin e sukseshëm të trajnimit – Legal Pedagogy.  Në vazhdimësi ka qenë pjesëmarrës i shumë tryezave, paneleve, konferencave dhe trajnimëve tjera vendore dhe ndërkombëtare nga metodologjia e mesimdhënies dhe hulumtimëve shkencore. I ka të përfunduara studimet themelore në drejtësi, e gjithashtu edhe studimet master dhe të doktoratës në drejtimin juridiko- ndërkombëtar. Ai në Universitetin e Harvardit ka kryer kursin”Challenges of American National Security, Strategy, and The Press”. Mentor Lecaj poashtu e ka të dhënë provimin e Jurisprudencës dhe një kohë ka punuar edhe si avokat i licencuar. Ka qenë pjesëmarrës i projekteve; Japan International Cooperation Agency (JICA) dhe Western Balkans Cultural Antenna, anëtar i grupit të ekspertëve në Asamblenë e Cultural Innovation Network, me seli në Bruksel, i kyçur edhe në organizata tjera në Shqipëri dhe Kosovë. Punën si ligjërues i rregullt i lëndëve nga fusha juridke ndërkombëtare e ka filluar në Universitetin e Prizrenit në Prizren, ndërsa aktualishtë është në marrëdhënie të rregulltë pune me Kolegjin AAB, në Fakultetin Juridik.

Flet gjuhën angleze, frënge dhe sërbe.

Fatmir Qollakaj

Koordinator për mësim

Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë: siguria, studimet sociale, luftimi i kriminalitetit, terrorizmi etj.

Prej vitit 2009 ushtron detyrën e Prodekanit për mësim në Fakultetin Juridik në AAB. Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Prizren. Studimet e Filozofisë e Sociologjisë i ka mbaruar në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Ka vijuar studimet për magjistraturë (1989 – 1991) në Universitetin e Zagrebit dhe në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ka mbaruar studimet pasdiplomike në fushën e shkencave kriminalistike, kriminologjike e të sigurisë dhe ka fituar titullin Magjistër i Shkencave në Fakultetin e Shkencave Kriminalistike (FShKKS) të Universitetit të Sarajevës (2009). Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin Europian të Tiranës (2016), në fushën e së Drejtës Publike, drejtimi penal, me specializim të ngushtë në temën “Veprat penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe korrupsioni zyrtar në Kosovë”. Po ashtu vijon studime të doktoratës së dytë në fushën e sigurisë në FShKKS në Universitetin e Sarajevës.

Ka punuar në Institutin e Politikave Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale si udhëheqës i hulumtimeve për pesë vjet radhazi. Ka përfunduar trajnime të rëndësishme në fushën e të Drejtave të Fëmijës (certifikuar nga Ministria italiane e Punëve të Jashtme), të Drejtën e Punës (trajnerëve, i certifikuar nga ILO, IPEK dhe MPMS të Republikës së Kosovës), në Mbrojtjen e Viktimave e shumë të tjera. Ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore në vend e në rajon me punime e prezantime, përfshirë disa konferenca në Sarajevë në fushën e Kriminalistikës, Kriminologjisë e të Sigurisë, në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës.
Aktualisht është edhe trajner në Akademinë e Drejtësisë të Kosovës  ku përgatitë prokurorë e gjyqtarë.
Ka botuar kryesisht në fushën e luftimit të kriminalitetit dhe në fushën e sigurisë.

Ligjëron lëndët: Kriminalistikë, Sociologji Juridike, Terrorizmi, Krimi i organizuar (niveli Master)

Ganimete Ismajli

Koordinatore për cilësi

“Bashkëpunimi në mes të shërbimeve inteligjente dhe policisë në parandalimin e terrorizmit” – ICLS 2015 Kolegji AAB Prishtinë ISBN:978995149454-0.

 

CV