Dr. sc.

Naim Ismajli

Ligjëron lëndën:

Lidershipi dhe dallimet menaxhuese

CV