Prof. Ass. Dr

Naim Ismajli

Ligjëron lëndën:

Lidershipi dhe dallimet menaxhuese

CV