Rektorati

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 107
Mob
+386 49 603 666

Prof. ass. dr. Lulzim Tafa

Rektor

Rektor i Kolegjit AAB u lind më 1970 në Lipjan, Republika e Kosovës. Studimet themelore dhe pasuniversitare i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit publik të Sarajevës në temën “Krimi i organizuar në Kosovë në periudhën e tranzicionit” për të fituar titullin Doktor i Shkencave Juridike.

Angazhimi akademik

Dr. Lulzim Tafa ka një përvojë të konsiderueshme si ligjërues i rregullt dhe i angazhuar por edhe profesor vizitor i lëndëve penale në disa universitete në Kosovë por edhe jashtë saj.
Ka ushtruar funksione me rëndësi në tërë hierarkinë akademike, përfshirë poste menaxhuese në qendra kërkimore, fakultete dhe  në shërbime universitare. Është anëtar i redaksive të disa revistave shkencore dhe anëtar i këshillave udhëheqëse të disa organizatave në fushën e shkencave juridike, të drejtave të njeriut, kriminalistikës, etj.

Kërkime dhe botime

Ka botuar libra shkencorë dhe monografi në fushën e kriminologjisë dhe të së drejtës penale në gjuhën shqipe dhe boshnjake.
Pjesëmarrës në shumë tryeza dhe simpoziume për çështje të të drejtave të njeriut, të kriminologjisë, të kriminalistikës etj, Kolumnist i rregullt në disa gazeta të përditshme si dhe portale informative në Kosovë dhe jashtë saj.
Gjithashtu,ka botuar edhe shtatë përmbledhje me poezi. Autor i shumë poezive, prozës, dramës, kritikës letrare. Poezitë e tij janë të përkthyera në disa gjuhë të botës dhe të përfshira në disa antologji, shpërblyer me shumë çmime letrare.
Veprat e tij deri më tani janë përkthyer në gjuhët angleze, gjermane, italiane, serbe/kroate, boshnjake, rumune, frenge, arabe,greke, turke dhe suedeze.
Librat e tij më të njohur janë:

  1. “Gjaku nuk bëhet ujë” përmbledhje me poezi, Rilindja, Prishtinë 1993
  2. “ Metaforë e pikëlluar” përmbledhje me poezi,Rilindja, Prishtinë 1995
  3. “Planeti Babiloni” Poezi e dramatizuar,Rilindja, Prishtinë 1997
  4. “ Vdekja çon fjalë” Përmbledhje me poezi, Prishtinë, 1998
  5. “I kam edhe dy fjalë” Përmbledhje me poezi, Faik Konica, Prishtinë 2012
  6. “Shtini n’dhe këto fjalë”Përmbledhje me poezi, Faik Konica, Prishtinë 2015

Shtëpi të njohura botuese nga mbarë bota kanë përkthyer dhe botuar librat e tij, kurse shkrimtarë e kritikë letrarë nga vendi dhe bota e kanëvlerësuar krijimtarinë e tij artistike. Për poezinë e Lulëzim Tafës, kanë shkruar dhe i kanë botuar ato edhe revistat më të njohura ndërkombëtare të fushës së letërsisë. Është njëri ndër poetët më të njohur dhe më të përkthyer të letërsisë shqipe në botë.

Disa nga librat e botuar në gjuhë të huaja janë: “Traumausstellung” në gjuhën gjermane, “Terrible songs” në gjuhën angleze në New York, ”Under manen sover tiderna” në gjuhën suedeze, ”Expozitie de vise” në gjuhën rumune, “La theorie de l’explication des reves”, në gjuhën frenge, “Vraziji Posao” gjuhën boshnjake, “La cronica di una santa Guerra” në gjuhën italiane, “Zavjetne pjesme” në gjuhën malazeze, etj.
Jeton në Prishtinë.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

Dr. sc. Hasan Saliu

Zv. rektor
Prorektor për shkencë

Hasan Saliu ka kryer Gazetarinë në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës (1994-1998). Studimet master i kryen nga fusha e komunikimit masiv – komunikim politik, ndërsa doktoraturën gjithashtu në shkencat e komunikimit masiv. Tema e disertacionit ka qenë nga fusha e teorive bindëse të komunikimit masiv, si: komunikim strategjik, propagandë, diplomaci masive, marrëdhënie publike.  

Për 13 vjet ka punuar si gazetar, redaktor përgjegjës, opinionist në shtypin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, ndërsa për një kohë ka punuar për institutin gjerman të hulumtimeve politike He-Ma.
Nga viti 2009 është mësimdhënës në Kolegjin AAB në lëndët: Gazetari hulumtuese,  Komunikime ndërkombëtare, Komunikim biznesi, Modele teorike të komunikimit masiv, Marrëdhënie publike, Metodologji e punës shkencore, ndërsa në Universitetin publik të Tiranës nga viti 2012 është bartës i lëndës Marrëdhënie publike ndërkombëtare në studimet master dhe më pas i lëndës Diplomaci publike.

Kërkimet e publikimet: Ka marrë pjesë në konferenca të shumta shkencore me prezantime e artikuj shkencorë, anëtar bordi i disa konferencave shkencore ndërkombëtare, organizator i konferencave shkencore ndërkombëtare, dhjetëra punime shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka botuar edhe studimin monografik “Komunikimi në diplomacinë publike – Sfidat e soft power-it të Kosovës në rritjen e imazhit ndërkombëtar”.

 

Publikime:

Communication in public diplomacy, Kosovo’s soft power and international image”, AAB, Pristina, 2015.

“Media, letërsia dhe interneti, si kontent dhe si kanal komunikimi”
Konferencë shkencore ndërkombëtare: Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese, Elbasan, 19-20 nëntor 2015 (Universiteti “A.Xhuvani”, Elbasan, Universita Degli Studi Firenze, Kolegji AAB, Prishtinë). Në: “Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese”, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”- Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë, 2016, ISBN 978-9928-115-61-4. (19-25).

“Propaganda and Image in the incident in Kumanovo”

“The role of media in intercultural communication at the age of globalization”

“Imazhi i Kosovës në marredhëniet publike ndërkombëtare” Studime Albanologjike – Diversiteti kulturor në media, 2015/1, Tiranë, 2014. (47-56). Konferencë shkencore “Diversiteti kulturor në media”. Universiteti i Tiranës  22 dhjetor, 2014.

Media diplomacy – albanians’ challenges in the era of global media

“Diplomacia kulturore e Kosovës nëpërmjet aktorëve joshtetërorë”, Dsikutime/9, Tetovë, 2014. ISSN: 1857- 825X (91-101).

“Mësimet për mediat, sipas teksteve shkollore në Kosovë”- Studime Albanologjike – Mediologjia, VI/2013 Tiranë, 2014.ISSN 2305-3828 (61-69).

The image of a country, communication actors in educational exchanges

A, Fuga & H. Saliu, “Les medias des albanophones dans les Balkans”, sur: L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale  (ed.: Danusa Serafinová, Michel Mathien), Bruylant-UNESCO, Bruxelles, Novembre 2012. (283-298). 

The Serbian Propaganda in Dick Marty’s Report

“The impact of Education in improving the Image of Kosovo”- International Journal of Education Sciences- EducatioEducatio, N.1 2012, UET, Tiranë, ISSN: 2305-6614, (63-69).

”Kuadri ligjor i televizioneve në Kosovë”- Historia e medias dhe mediatizimi i historisë – Studime albanologjikeUniversiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, V/2012, ISSN 235-3828, (195-199).

 “Pseudodebatet në televizionet e Kosovës”  Polis. Konferencë shkencore: Televizioni përballë audiencës, UET, Tiranë, maj, 2012.

“Fushata ’Kosovo- The Young Europeans’, një kërkim i paqartë i imazhit”- Komunikimi i integruar – Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2011/4, Tiranë, (171-178),  (171-178). 

“Ndikimi financiar mbi shtypin në Kosovë”në: Mediat shqiptare në tranzicion – Studime Albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2010/3, (144-149).

 

 

 

 

 

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 201

Dr. sc. Bujar Tafa

Prorektor për studentë dhe financa

Bujar Tafa është i lindur me 2 janar, 1976. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Lipjan. Studimet universitare i regjistroi në vitin akademik 1994/1995, në degën e Letërsisë shqipe në Universitetin e Prishtinës. Diplomoi në vitin 1998. Ka kryer studimet pasuniversitare në Universitetin e Prishtinës.

Në vitin 2003 ka mbrojtur tezën e magjistraturës me titull “Poezia e Agim Spahiut”, ndërsa në vitin 2006 ka doktoruar në temën “Veprat letrare të Mirko Gashit”. Ka botuar libra, studime dhe artikuj të ndryshëm nga fusha e poezisë. Punon dhe jeton në Prishtinë.

Zhvillimit të konceptit bashkëkohor të studimit universitar ku studenti është në qendër, i kushtohet rëndësi e veçantë në universitet. Për organizimin e shërbimeve për studentë angazhohet Zyra e Prorektorit për Studentët. Në përputhje me rregulloret e brendshme të Institucionit, në bashkëpunim me Dekanatet, si dhe në bashkëpunim me përfaqësuesit e organizatës së studentëve të Institucionit, kjo zyrë organizon, mbikëqyr dhe ndihmon aktivitetet e ndryshme të studentëve, p[rfshir[ vizitat e ndryshme nëpër universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit.
Kjo zyrë, po ashtu, merret edhe me përzgjedhjen dhe me ndihmën për studentët që kanë nevojë për mbështetje financiare, përfshirë ata me familjarë të vrarë në luftën e fundit në Kosovë, invalidët e luftës që studiojnë, studentët me nevoja të veçanta, studentët me asistencë sociale etj.

Zyra e Prorektorit për Studentë merret edhe me organizimin e kurseve të gjuhëve të huaja, pastaj me organizimin e kurseve shtesë për informatikë, matematikë, kontabilitet, etj.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 123

MA. Zija Rexhepi

Prorektor për Administratë

Prorektor për Administratë – udhëheq shërbimet për menaxhimin e studentëve si dhe sektorë të tjerë brenda Kolegjit AAB.

Ka lindur në Preshevë. Studimet master në fushën e komunikimit dhe gazetarisë, i ka mbaruar në Prishtinë, ndërsa tani vazhdon studimet doktorale në fushën e shkencave të komunikimit në Tiranë.

Në Kolegjin AAB është inkuadruar që nga themelimi i këtij institucioni. Këtu ka ardhur nga fusha e medias, ku ka bërë përvojë si gazetar e redaktor në redaksitë informative të televizioneve kombëtare të Kosovës. Fillimisht ka qenë i angazhuar si zyrtar i Zyrës për Informim dhe më pas në krye të Shërbimit të Studentëve.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 141

MA. Rizvan Rexhaj

Menaxher i marketingut

Ka lindur në vitin 1975, në Petrovë të Shtimjes. Jeton në Prishtinë.

Përgatitja shkollore: Master i shkencave Ekonomike

Përgatitja Profesionale: Mbi 20 certifikata të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme në disa shtete evropiane në fushën e menaxhimit të resurseve njerezore, ndërtimit të institucioneve, lidershipit, menaxhimit të financave dhe auditimit, studime të doktoratës në fushën e ekonomisë në Tiranë. Gjuhët: Shqip, Anglisht dhe Serbisht / Kroatisht / Boshnjakisht

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 111

Mr. sc. Granit Curri

Sekretar

Granit Curri i lindur me 05.06.1982, në Istog. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Istog. Studimet universitare katër vje]are i mbaroi në vitin 2004 në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Juridik. Në vitin 2006 ka dhënë edhe provimin e judikaturës. Studimet master i përfundoi në vitin 2013 në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Juridik, drejtimin Civil-Juridik dhe fitoi titullin shkencor “MSc i shkencave Juridike-Civile”. Zt. Curri është i angazhuar edhe si asistent për lëndën e Drejta e Detyrimeve.

Detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm janë të parapara me Statutin e Kolegjit dhe kontratën e tij. Është zyrtari më i lartë administrativ, përgjegjës për punët juridike dhe administrative. Për punën e tij i përgjigjet Rektorit.

Sekretari i përgjithshëm është anëtar ex-officio i Këshillit Drejtues pa të drejtë vote dhe është anëtar i përhershëm i Senatit, pa të drejtë vote.

INSTITUTI AAB
APLIKO