Rektorati

Blerim Olluri

Rektor

Blerim Olluri u lind më 7 dhjetor 1974 në Lipjan, Republika e Kosovës. Shkollën fillore dhe të mesme i ka përfunduar në qytetin e lindjes në Lipjan, studimet universitare në Prishtinë në Fakultetin e Kimisë, studimet e magjistraturës në Sarajevë në Fakultetin e Kriminalistikës. Ndërsa studimet e doktoratës në fushën e drejtësisë i ka përfunduar në Tiranë.

Blerim Olluri ka një përvojë të konsiderueshme si profesor universitar në institucionet e arsimit të lartë, kryesisht në lëndët penale.

Aktualisht është Rektor i Kolegjit AAB, institucionit universitetar më të madh jopublik në Kosovë dhe rajon. Olluri ishte anëtar i Këshillit për Cilësi në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Akreditim të institucioneve për arsim të lartë, gjithashtu është anëtar i rregullt i Akademisë Amerikane për Shkenca Forenzike-AAFS.

Është i certifikuar si ekspert forenzik për shumë fusha të ekspertizës forenzike.

Ka ndjekur konferenca shkencore, trajnime të specializuara brenda dhe jashtë vendit.

Ka të publikuara punime shkencore në SCOPUS, Web of Science si dhe shumë punime shkencore vendore.

Disa nga punimet shkencore ndërkombëtare:

 • “Optimization Parameters of Fragmentary Voltage and Collision Energy for the Identification and separation of 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene (TATB) from other Explosives ëith Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS), Poster Presentation, American Academy of Forensic Science, (2020), Anaheim CA, USA.”
 • “The Chemical Composition of GSR of Commonly Encountered Samples in Shooting Events in Kosovo by an Optimized and Validated Scanning Electron Microscope ëith Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM/EDS) Method, Criminalistics, Poster Presentation, American Academy of Forensic Science, (2020), Anaheim CA, USA”
 • “A study of the effect of ëorking parameters and validation of SEM/EDS method for determination of elemental composition of commonly encountered GSR samples in shooting events in Kosovo, JFS, Volume 66, issue 6, AAFS, (2021), https://doi.org/10.1111/1556-4029.14803
 • “Assessment of Persistence of Gunshot Residues Produced by Firearms from Criminal Cases in the Republic of Kosovo, Sci.2022, 12(20), 10477; https://doi.org/10.3390/app122010477
 • “Importance, Tasks and Principles of Criminal Traceology, European Academic Research, ISSN 2286-4822, Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+), (2014).”
 • “Challenges for Implementing Standards Compliant ëith ISO/IEC 17025, for Narcotics and DNA Laboratory’s, Ëorld Academy of Science, Engineering and Technology eISSN: 1307-6892, (2015), London, UK.”
 • “The Role of IT Forensics in Combating Terrorism, ICTEA, ISBN: 978-9928-4221-5-6, (2015), Dubrovnik,”
 • “Development and Validation of a Thin Layer Chromatography Method in Forensics, for the Analysis of Organic Gunpoëder Residues after Firing Ëeapons, European Academic Research, ISSN 2286-4822, Impact Factor: 3.1 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+), (2015).”

Disa nga konferencat shkencore vendore dhe ndërkombëtare:

 • Certificate of attendance to Interpol Firearm Forensic Symposium, France, (2011)
 • Certificate of attendance on The 6th Triennial Conference of the European Academy of Forensic Science, Hague, (2012)
 • Certificate of attendance to Interpol Firearm Forensic Symposium, Canada, (2013)
 • Certificate of attendance “Forensic Science days in Kosovo”, Prizeren, Kosovo, (2014)
 • Certificate of Presentation “ Cyber Crime-Challenge for Modern Tech Analyses in Kosovo, Istanbul, Turkey, (2016)
 • Certificate of attendance on annual forensic meetings of ENFSI in Roma-Italy.
 • Certificate of “1st Ballistic Identification Corroboration seminar”, in Skopje-Macedonia.
 • Certificate of attendance in 2nd congress of International Association for Forensic Institutes
 • Certificate of Participation “2-nd International Conference on Business, Laë, Admin and Social Science, Tirana, Albania, (2015)
 • “Certificate of attendance the 4th International Multidisciplinary Conference in Integrating Science, Dubrovnik, Croatia, (2015)”
 • “Certifikata e pjesëmarrjes në konferencën e II-të Shkencore Ndërkombëtare,“Policimi dhe Siguria, Shkencat ligjore dhe sfidat bashkohore të sigurisë”, Tiranë, (2017)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2005)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2006)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2007)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2009)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2017)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2018)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2019)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2020)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2021)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2023)”
 • “Certificates of attendance on international Annual Forensic Meetings in American Academy of Forensic Science, USA, (2024)”

Disa nga mirënjohjet:

 • “Mirënjohje për “kontribut 15 vjeçar në themelimin dhe përparimin e Shkencës së Forenzikës së Kosovës” nga Ministri i Punëve të Brendshme”
 • “Certifikatë  e vlerësimit nga  Komisionari i Policisë së Kosovës për kontributin në Bordin e Disiplinës dhe Ankesave  të Policisë së Kosovës”
 • “Letër rekomandë nga Drejtori i Akademisë së Policisë së Kosovës”
 • “Letër rekomandë nga Shefi i Policisë së Kosovës – Seksioni i Trajnimeve të Specializuara, Shkolla e Shërbimit Policor të Kosovës”
 • “Letër rekomandë nga shefi i Sektori i  Trafikut, Shkolla e Shërbimit Policor të Kosovës,”
 • “Letër rekomandë nga Shefi i Trajnimeve të  Specializuara, Shkolla e Shërbimit Policor të Kosovës”

Disa nga përvojat profesionale dhe menaxheriale:

Blerim Olluri në vitin 2000 u angazhua në Policinë e Kosovës, gjatë shërbimit 15 vjeçar gradohet në rreshter, toger, kapiten, major dhe nënkolonel policor.

Nga viti 2003-2010 u emërua drejtor i Laboratorit Qendror të Kriminalistikës në Policinë e Kosovës. Gjatë kësaj periudhe kohore ai dha një kontribut fundamental në themelimin, ndërtimin dhe funksionalizimin e Laboratorit Qendror të Kriminalistikës në të njejtën kohë kontriboi në shndërrimin e këtij laboratori në Agjenci Shtetërore për Forenzikë, duke përfshirë  hartimin e legjislacionit, transferimin e personelit, kontraktimin e personelit dhe transferimin e aseteve nga Policia e Kosovës në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Në vitin 2015 ai emërohet Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë si autoriteti më i lartë ekzekutiv, administrativ, teknik dhe operativ në institucion shtetëror i mandatuar për hartimin e politikave dhe strategjisë së institucionit të specializuar, administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm, organizimin dhe punësimin e personelit, nxjerrjen e udhëzimeve administrative dhe vendimmarrje, menaxhimin efektiv dhe efikas të burimeve njerëzore dhe pasurisë së institucionit. Gjatë këtij mandati (2015-2024) Agjencia e Kosovës për Forenzikë nën drejtimin e tij shënoi zhvillim dhe ngritje të kapaciteteve dhe funksioneve forenzike, duke u akredituar shumë laboratorë shkencorë sipas normave ndërkombëtare.

Sot Agjencia e Kosovës për Forenzikë nën drejtimin 20 vjeçar të Blerim Ollurit konsiderohet një prej agjencive më kredibile dhe më të avancuara jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon dhe më gjerë.

Blerim  Olluri konsiderohet themelues i Laboratorit Qendror të Kriminalistikës dhe Forenzikës së Kosovës.

Blerim Olluri ka qenë pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Flet, lexon dhe shkruan rrjedhshëm gjuhën ngleze dhe gjuhën serbe.

Venera Kabashi – Llunji

Zv.rektore për Bashkëpunim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Venera Kabashi- Llunji u lind më 12 dhjetor 1968 në Prishtinë. 

Ka mbaruar Fakultetin Filologjik, Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Angleze, ndërsa studimet e magjistraturës në Universitetin e Kalgarit në Kanada. 

Ka përfunduar specializimin për Metodat Bashkëkohore të Mësimdhënies në Bournemouth, Angli, një specializim tjetër në Programin Zhvillimor për Udhëheqje të Lartë dhe Shkollën për Integrime Evropiane në Prishtinë. 

Studimet e doktoratës së parë i ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit Europian të Tiranës, Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike,  me temë: “Nacionalizmi si ideologji në programet e partive politike shqiptare në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj” dhe mori gradën shkencore: Doktor i Filozofisë në lëminë: Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike

Studimet e dyta doktorale i ka përfunduar në Universitetin e Europës Juglindore (SEEU) në Maqedoni, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Kulturës dhe Komunikimit me temë: “Aspekti morfologjik, sintaksor dhe semantik i mbiemrave: Krahasim i përkthimit nga gjuha angleze në gjuhën shqipe” duke e marrë gradën e  dytë shkencore: Doktor i Shkencave filologjike në lëminë e Gjuhës dhe Letërsisë angleze.

Ka përvojë pune nga viti 1991 si ligjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe në Kolegjin AAB që nga themelimi i tij.

 Në vitet 2002-2005 ishte këshilltare politike e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërsa në prill të vitit 2008 u emërua këshilltare politike e ministrit të Punëve të Jashtme.

Venera Llunji ishte anëtare e Asociacionit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut me seli në Frankfurt /Gjermani, Dega në Prishtinë, gjatë viteve 1992-1999; anëtare e grupit punues pranë OSBE-së në procesin e monitorimit të projekteve për zhvillimin e Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës dhe në projektet për implementimin e standardeve për Kosovën sipas Rezolutës 1244; anëtare e grupit punues në projektin për reformë të kapaciteteve në administratë publike në vendet e Evropës Jug-lindore; pjesëmarrëse në grupin koordinues të UNIFEM-it në Planin e veprimit për barazi gjinore në Kosovë. Ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare. 

Ka përkthyer tre libra nga fusha e politikës : “Meritojmë Mëvetësi”, “Republika e Kosovës” dhe “ Helmimi- gjenocid modern”. 

Në vitin 2005 është shpallur Qytetare Nderi e qytetit Kalgari në Kanada. 

Nga viti 2014-2018 ishte dekane e Fakultetit te Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze në kolegjin AAB. Tani është Pro-rektore për marrëdhënie ndërkombëtare dhe bashkëpunim në Kolegjin AAB.

Jeton në Prishtinë. Është e martuar dhe ka dy fëmijë.

CV

Uranela Demaj

Prorektore për Shkencë dhe Kërkime

Aktualisht është ligjëruese dhe Prorektore për Shkencë dhe Kërkime në Kolegjin AAB në Prishtinë, Kosovë. 

Ajo ka doktoruar në Universitetin e Gentit në Belgjikë në vitin 2019 me temën mbi gjuhën dhe rolin e nacionalizmit etnik në konfliktin shqiptaro-serb në Kosovë.

Hulumtimi i saj fokusohet në dimensionet e shumanshme dhe komplekse të gjuhës dhe shumë gjuhësisë në Kosovë dhe Ballkan në përgjithësi, si nga këndvështrimi historik ashtu edhe bashkëkohor dhe me vëmendje të veçantë ndaj nacionalizmit etnik, ndërtimit të identitetit dhe konfliktit ndërgrupor.

Puna e saj është botuar në revista të njohura përfshirë Nationalities Papers, Ethnicities, dhe Springer. 

CV

Zija Rexhepi

Prorektor për Komunikim dhe Inovacion

Prorektor për Komunikim dhe Inovacion – udhëheq shërbimet për menaxhimin e studentëve, Zyren për Marrëdhënie me Publikun, si dhe sektorë të tjerë brenda Kolegjit AAB.

U lind në Preshevë. Studimet master në fushën e Komunikimit dhe Gazetarisë i ka mbaruar në Prishtinë.

Në Kolegjin AAB është inkuadruar që nga themelimi i këtij institucioni. Këtu ka ardhur nga fusha e medias, ku ka bërë përvojë si gazetar e redaktor në redaksitë informative të televizioneve kombëtare të Kosovës.

Në AAB fillimisht ka menaxhuar me Zyrën për Informim dhe më pas ka zgjeruar angazhimin edhe me udhëheqjen e Administratës dhe shërbimeve të saj.

Është i angazhuar edhe në procesin mësimor, në Fakultetin e Komunikimit Masiv.

Ligjëron lëndët:

 • Histori e filmit dhe TV
 • Marrëdhënie me Publikun

CV

Gëzim Shabani

Prorektor për Financa

Gëzim Shabani u lind më 4 shtator 1987 në Lipjan. Studimet bachelor në fushën e Ekonomisë (2010) dhe studimet master për Menaxhment dhe Informatikë (2013) i ka kryer në Kolegjin AAB. Ka përfunduar studimet e doktoratës në drejtimin e Turizmit, në Universitetin St. Kliment Ohridski në Maqedoni.

Ka ndjekur disa trajnime në fushën e menaxhimit dhe financave, po ashtu ka botuar punime shkencore në revista vendore e ndërkombëtare në fushën e menaxhimit, marketingut, turizmit. Është i certifikuar për kontabilitet dhe shkathtësi të komunikimit, është anëtar i Bordit të Institutit AAB për kontabilitet dhe auditorë të certifikuar.

Ardian Sallauka

Asistent administrativ në zyren e rektorit

CV

Gresa Makolli

Koordinatore e Qendrës së Karrierës

Vlera Osmani

Zyrtare juridike