Rektorati

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 107
Mob
+386 49 603 666

Prof. ass. dr. Lulzim Tafa

Rektor

Rektor i Kolegjit AAB u lind më 1970 në Lipjan, Republika e Kosovës. Studimet themelore dhe pasuniversitare i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit publik të Sarajevës në temën “Krimi i organizuar në Kosovë në periudhën e tranzicionit”, për të fituar titullin Doktor i Shkencave Juridike.

 

Angazhimi akademik

Dr. LulzimTafa ka një përvojë të konsiderueshme si ligjërues i rregullt dhe i angazhuar por edhe profesor vizitor i lëndëve penale në disa universitete në Kosovë, por edhe jashtë saj.

Ka ushtruar funksione me rëndësi në tërë hierarkinë akademike, përfshirë poste menaxhuese në qendra kërkimore, fakultete dhenë shërbime universitare. Është anëtar i redaksive të disa revistave shkencore dhe anëtar i këshillave udhëheqëse të disa organizatave në fushën e shkencave juridike, të drejtave të njeriut, kriminalistikës, etj.

 

Kërkime dhe botime

Ka botuar libra shkencorë dhe monografi në fushën e kriminologjisë dhe të së drejtës penale në gjuhën shqipe dhe boshnjake.

Pjesëmarrës në shumë tryeza dhe simpoziume për çështje të të drejtave të njeriut, të kriminologjisë, të kriminalistikës etj.Kolumnist i rregullt në disa gazeta të përditshme si dhe portale informative në Kosovë dhe jashtë saj.

Gjithashtu,ka botuar edhe shtatë përmbledhje me poezi. Autor i shumë poezive, prozës, dramës, kritikës letrare. Poezitë e tij janë të përkthyera në disa gjuhë të botës dhe të përfshira në disa antologji, shpërblyer me shumë çmime letrare.

Veprat e tij deri më tani janë përkthyer në gjuhët angleze, gjermane, italiane, serbe/kroate, boshnjake, rumune, frënge, arabe,greke, turke dhe suedeze.

 

Librat e tij më të njohur janë:

“Gjaku nuk bëhet ujë”- përmbledhje me poezi, Rilindja, Prishtinë 1993

“ Metaforë e pikëlluar”- përmbledhje me poezi,Rilindja, Prishtinë 1995

“Planeti Babiloni”-poezi e dramatizuar,Rilindja, Prishtinë 1997

“ Vdekja çon fjalë”-përmbledhje me poezi, Prishtinë, 1998

“I kam edhe dy fjalë”-përmbledhje me poezi, Faik Konica, Prishtinë 2012

“Shtini n’dhe këto fjalë”-përmbledhje me poezi, Faik Konica, Prishtinë 2015

Shtëpi të njohura botuese nga mbarë bota kanë përkthyer dhe botuar librat e tij, kurse shkrimtarë e kritikë letrarë nga vendi dhe bota e kanë vlerësuar krijimtarinë e tij artistike. Për poezinë e Lulëzim Tafës, kanë shkruar dhe i kanë botuar ato edhe revistat më të njohura ndërkombëtare të fushës së letërsisë. Është njëri ndër poetët më të njohur dhe më të përkthyer të letërsisë shqipe në botë.

Disa nga librat e botuar në gjuhë të huaja janë: “Traumausstellung” në gjuhën gjermane, “Terrible songs” në gjuhën angleze në New York, ”Under manen sover tiderna” në gjuhën suedeze, ”Expozitie de vise” në gjuhën rumune, “La theorie de l’explication des reves”, në gjuhën frënge, “Vraziji Posao” në gjuhën boshnjake, “La cronica di unasantaGuerra” në gjuhën italiane, “Zavjet ne pjesme” në gjuhën malazeze, etj.

Jeton në Prishtinë.

 

Ligjëron lëndën:

E drejta penale

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

Prof. dr. Shemsedin Vehapi

Zv/ Rektor

Ligjëron lëndët:

Metodikë e edukimit fizik

Të mësuarit dhe kontrolli motor

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

Prof. ass. dr. Hasan Saliu

Prorektor për shkencë

Hasan Saliu ka kryer Gazetarinë në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës (1994-1998). Studimet master i kryen nga fusha e Komunikimit Masiv – Komunikim Politik, ndërsa doktoratën gjithashtu në shkencat e Komunikimit Masiv. Tema e disertacionit ka qenë nga fusha e teorive bindëse të komunikimit masiv, si: komunikim strategjik, propagandë, diplomaci masive, marrëdhënie publike.

Për 13 vjet ka punuar si gazetar, redaktor përgjegjës, opinionist në shtypin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, ndërsa për një kohë ka punuar për Institutin Gjerman të Hulumtimeve Politike He-Ma.

Nga viti 2009 është mësimdhënës në Kolegjin AAB në lëndët: Gazetari hulumtuese,Komunikime ndërkombëtare, Komunikim biznesi, Modele teorike të komunikimit masiv, Marrëdhënie publike, Metodologji e punës shkencore, ndërsa në Universitetin publik të Tiranës nga viti 2012 është bartës i lëndës Marrëdhënie publike ndërkombëtare në studimet master dhe më pas i lëndës Diplomaci publike.

Kërkimet e publikimet: Ka marrë pjesë në konferenca të shumta shkencore me prezantime e artikuj shkencorë, anëtar bordi i disa konferencave shkencore ndërkombëtare, organizator i konferencave shkencore ndërkombëtare, dhjetëra punime shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka botuar edhe studimin monografik “Komunikimi në diplomacinë publike – Sfidat e soft power-it të Kosovës në rritjen e imazhit ndërkombëtar”.

 

Publikime:

Hasan Saliu, Komunikimi në Komunikimi në diplomacinë publike: Soft power-i dhe imazhi ndërkombëtar i Kosovës, AAB, Prishtina: 2015 

Hasan Saliu, “The new nature of Cultural Diplomacy in the age of online communication” 
Journal of Media Critiques [JMC] vol.3. n.10. 2017. doi: 10.17349/jmc117206 (87-100)

Hasan Saliu, “International image of the country through strategic communication, Case of Kosovo”.  Journal of Media Critiques [JMC]. University of Lincoln, UK. Vol.3 No.9 2017 (65-76). doi: 10.17349/jmc117105   P-ISSN: 2056-9785 E-ISSN: 2056 9793.  

Hasan Saliu, “Transformimi i mediave lokale në Kosovë dhe debatet për çështje publike”, në: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre.Tiranë: Universiteti Bedër, 2016.  (29-38) 

Hasan Saliu, “Media, letërsia dhe interneti, si kontent dhe si kanal komunikimi”  Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”- Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë, 2016, ISBN 978-9928-115-61-4. (19-25). 

Hasan Saliu, “Propaganda and Image in the incident in Kumanovo”, Thesis, AAB College, Prishtina: N.2.2015, ISSN: 1848-4298 (95-105).   

Hasan Saliu, “The role of media in intercultural communication in the age of globalization”. Media Industry- Trends, Dynamics and Challenges.  Proceedings Book, ISBN: 978-9928-194-17-6. (325-335).

Hasan Saliu, “Imazhi i Kosovës në marredhëniet publike ndërkombëtare”. Studime Albanologjike – Diversiteti kulturor në media, 2015/1, Tiranë, 2014. (47-56).

Hasan Saliu, “Media diplomacy – albanians’ challenges in the era of global media”, Socio-Economic Dimensions of Peace Building Proceedings Book, (62-72).

Hasan Saliu, “Mësimet për mediat, sipas teksteve shkollore në Kosovë”, në: Studime Albanologjike – Mediologjia, VI/2013 Tiranë, 2014. ISSN 2305-3828 (61-69). 

Hasan Saliu, “The image of a country, communication actors in educational exchanges”Thesis, NR. 1. 2013. Pristina, ISSN: 1848-4298. (89-98) 

A, Fuga & H. Saliu, “Les medias des albanophones dans les Balkans”, sur: L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale  (ed.: Danusa Serafinová, Michel Mathien), Bruylant-UNESCO, Bruxelles, Novembre 2013. (283-298).  

Hasan Saliu, “The Serbian Propaganda in Dick Marty’s Report”, në Thesis, Zagreb-Prishtinë, Spring, 1/2012., ISSN: 1848-4298, (67-78)  

Hasan Saliu, “The impact of Education in improving the Image of Kosovo”, në: Educatio, N.1 2012, UET, Tiranë, ISSN: 2305-6614, (63-69).

Hasan Saliu, “Kuadri ligjor i televizioneve në Kosovë”, në: Historia e medias dhe mediatizimi i historisë – Studime albanologjikeUniversiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, V/2012, ISSN 235-3828, (195-199). 

Hasan Saliu“Fushata “Kosovo- The Young Europeans”, një kërkim i paqartë i imazhit”,Komunikimi i integruar – Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2011/4, Tiranë, (171-178).   

Hasan Saliu ,“Ndikimi financiar mbi shtypin në Kosovë”në: Mediat shqiptare në tranzicion – Studime Albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2010/3,  (144-149).

 

Ligjëron lëndët:
Gazetari hulumtuese
Marrëdhënie me publikun
Komunikime ndërkombtare
Modele teorike të komunikimit masiv
Metodologji e kërkimit shkencor 

 

 

 

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 201

Dr. sc. Bujar Tafa

Prorektor për studentë dhe financa

Bujar Tafa është i lindur me 2 janar 1976. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Lipjan. Studimet universitare i regjistroi në vitin akademik 1994/1995, në degën e Letërsisë Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Diplomoi në vitin 1998. Ka kryer studimet pasuniversitare në Universitetin e Prishtinës.

Në vitin 2003 ka mbrojtur tezën e magjistraturës me titull “Poezia e Agim Spahiut”, ndërsa në vitin 2006 ka doktoruar në temën “Veprat letrare të Mirko Gashit”. Ka botuar libra, studime dhe artikuj të ndryshëm nga fusha e poezisë. Punon dhe jeton në Prishtinë.

Zhvillimit të konceptit bashkëkohor të studimit universitar ku studenti është në qendër, i kushtohet rëndësi e veçantë në universitet. Për organizimin e shërbimeve për studentë angazhohet Zyra e Prorektorit për Studentët. Në përputhje me rregulloret e brendshme të Institucionit, në bashkëpunim me Dekanatet, si dhe në bashkëpunim me përfaqësuesit e organizatës së studentëve të Institucionit, kjo zyrë organizon, mbikëqyr dhe ndihmon aktivitetet e ndryshme të studentëve, përfshirë vizitat e ndryshme nëpër universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Kjo zyrë, po ashtu, merret edhe me përzgjedhjen dhe me ndihmën për studentët që kanë nevojë për mbështetje financiare, përfshirë ata me familjarë të vrarë në luftën e fundit në Kosovë, invalidët e luftës që studiojnë, studentët me nevoja të veçanta, studentët me asistencë sociale etj.

Zyra e Prorektorit për Studentë merret edhe me organizimin e kurseve të gjuhëve të huaja, pastaj me organizimin e kurseve shtesë për informatikë, matematikë, kontabilitet, etj.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 123

MA. Zija Rexhepi

Prorektor për Administratë

Prorektor për Administratë – udhëheq shërbimet për menaxhimin e studentëve si dhe sektorë të tjerë brenda Kolegjit AAB.

U lind në Preshevë. Studimet master në fushën e Komunikimit dhe Gazetarisë i ka mbaruar në Prishtinë, ndërsa tani vazhdon studimet doktorale në fushën e Shkencave të Komunikimit në Tiranë.

Në Kolegjin AAB është inkuadruar që nga themelimi i këtij institucioni. Këtu ka ardhur nga fusha e medias, ku ka bërë përvojë si gazetar e redaktor në redaksitë informative të televizioneve kombëtare të Kosovës. Fillimisht ka qenë i angazhuar si zyrtar i Zyrës për Informim dhe më pas në krye të Shërbimit të Studentëve.

Ligjëron lëndën:

Histori e filmit dhe TV 

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 141

MA. Rizvan Rexhaj

Menaxher i marketingut

Ka lindur në vitin 1975, në Petrovë të Shtimjes. Jeton në Prishtinë.

Përgatitja shkollore: Master i Shkencave Ekonomike

Përgatitja Profesionale: Mbi 20 certifikata të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme në disa shtete evropiane në fushën e menaxhimit të resurseve njerëzore, ndërtimit të institucioneve, lidershipit, menaxhimit të financave dhe auditimit, studime të doktoratës në fushën e ekonomisë në Tiranë. Gjuhët: shqip, anglisht dhe serbisht / kroatisht / boshnjakisht.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 111

Mr. sc. Granit Curri

Sekretar

Granit Curri, i lindur me 05.06.1982, në Istog. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Istog. Studimet universitare katër vjeçare i mbaroi në vitin 2004 në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Juridik. Në vitin 2006 ka dhënë edhe provimin e judikaturës. Studimet master i përfundoi në vitin 2013 në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Juridik, drejtimin Civil-Juridik dhe fitoi titullin shkencor “MSc i Shkencave Juridike-Civile”. Z. Curri është i angazhuar edhe si asistent për lëndën “E Drejta e Detyrimeve”.

Detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm janë të parapara me Statutin e Kolegjit dhe kontratën e tij. Është zyrtari më i lartë administrativ, përgjegjës për punët juridike dhe administrative. Për punën e tij i përgjigjet Rektorit.

Sekretari i Përgjithshëm është anëtar ex-officio i Këshillit Drejtues pa të drejtë vote dhe është anëtar i përhershëm i Senatit, pa të drejtë vote.

 

Ligjëron lëndën:

E drejta kontraktore

INSTITUTI AAB
APLIKO