Fakultetet

Studimet në AAB zhvillohen në 14 fusha studimi të shpërndara nëpër fakultete përkatëse. Në kuadër të këtyre fakulteteve, veprimtarinë e vet e zhvillojnë 22 programe në nivelin bachelor dhe 16 programe në nivelin master të studimeve.

Programet studimore të ofruara nga AAB kanë një profil të konsultuar me sektorin përkatës dhe palët e interesit dhe marrin për bazë nevojën për arsimim tërëjetësor dhe forcim të komponentit hulumtues në studimet e arsimit të lartë. Prandaj, të gjitha programet e rregullta po ashtu ofrohen për studentë pa shkëputje nga puna dhe ofrojnë një rast të veçantë për inkuadrimin në punën hulumtuese dhe në praktikë në institucionet dhe ndërmarrjet më të rëndësishme në Kosovë.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19