Shërbimi i TI-së

Një nga sektorët më të rëndësishëm organizativ në AAB është edhe Shërbimi i Teknologjisë Informative (TI).
AAB krahas angazhimeve të vazhdueshme për të siguruar studime cilësore, një rëndësi të veçantë i kushton edhe përparimit teknologjik. Si lider në arsimin e lartë jopublik, AAB mban primatin edhe në zhvillimin e infrastrukturës teknologjike në institucionet e arsimit universitar.
Shërbimi i TI-së në AAB, është përgjegjës për digjitalizimin e të gjitha shërbimeve, duke filluar nga shërbimet administrative, duke i dhënë prioritet të veçantë edhe digjitalizimit të veprimtarisë akademike përmes platformave elektronike.

 

Shërbimi i TI-së në AAB, përbëhet nga këto departamente:

  • Departamenti i rrjetit (network)
  • Departamenti i zhvillimit softuerik (software departament), dhe
  • Departamenti i mirëmbajtjes

Departamenti i rrjetit,

përkujdeset për infrastrukturën dhe mirëmbajtjen e rrjetit në të gjitha kampuset e AAB-së, në Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë.
Përgjegjës i këtij departamenti:

Departamenti i zhvillimit softuerik,

përbëhet nga dy zyra:
Zyra e zhvillimit të Sistemeve për Menaxhimin e Shërbimeve, dhe
Zyra për web-zhvillim

Në Zyrën për zhvillimin e sistemeve për Menaxhimin e Shërbimeve, janë të angazhuar:

Shkëlqim Mifari, zhvillues

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 102

Besfort Mehmeti, web designer/zhvillues

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 182

Departamenti i mirëmbajtjes në Shërbimin e TI-së,

Armend Nuredini

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 121

Rrahman Drenica

[email protected]

tel.: +381(0)38 600 005, lok. 121

Elita Hoxha

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 121

Shqiperon Bacaliu

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 121

Enkel Hoxha

[email protected]
tel.: +381(0)38 600 005, lok. 121