Për Ne

Kolegji AAB është institucioni i parë jopublik i arsimit të lartë në Kosovë i cili është themeluar menjëherë pas luftës në Kosovë, pas krijimit të rrethanave të reja ekonomike-sociale e kulturore, kur u krijuan kushte dhe rrethana për jetë normale të qytetarëve të Kosovës, duke thyer kështu kushtet e një monopoli të gjatë që kishte në fushën e arsimit në vendin tonë.

Në fillimet e tij institucioni ynë ofroi programe studimore nga fusha e Artit dhe Komunikimit Masiv duke u zgjeruar vazhdimisht me programe studimore në fushat e tjera duke u shndërruar kështu në qendër relevante akademike në vend dhe rajon dhe duke shërbyer si institucion model i arsimi të lartë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Si institucion jopublik Kolegji AAB ofroi shembull të mirëfilltë të promovimit të autonomisë institucionale dhe lirisë akademike në mësimdhënie dhe kërkim shkencor brenda institucionit.

AAB është investimi më i madh në Kosovë në fushën e arsimit. Në Kampusin universitar në Prishtinë gjenden 6 objekte me dedikim të ushtrimit të veprimtarisë arsimore të pajisura me ambiente moderne për mësimnxënie kreative dhe me teknologji bashkëkohore. Në kuadër te këtij kampusi, krahas qendrës rekreative sportive që posedon pishinën, fushat e futbollit, volejbollit, tenisit etj., është edhe palestra sportive e cila mundëson zhvillimin e jetës sociale-sportive të studentëve të kolegjit.

Po ashtu me investime vetanake AAB ka ndërtuar edhe dy objekte në Ferizaj dhe Gjakovë ku janë të shtrira degët e veta duke bartur kështu standarde të njëjta akademike dhe infrastrukturore të njëjta me ato që ka në kampusin qendror në Prishtinë.

AAB katër herë radhazi me shumë sukses ka kaluar në procesin e akreditimit dhe vlerësimit dhe tani ofron programe studimore të akredituara dhe të vlerësuara nga ekspertë të jashtëm, në fushën e Ekonomisë, Drejtësisë, Komunikimit Masiv, Arteve, Shkencave Sociale, Gjuhës Angleze dhe Kulturës Fizike në nivelin Bachelor dhe Master.

Nga viti 2010 Kolegji AAB u anëtarësua si anëtar i rregullt në Magna Charta Universitatum duke siguruar në këtë mënyrë njohjen e vlerave universitare dhe duke zgjeruar mundësitë e ndërtimit të marrëdhënieve të forta të bashkëpunimit me më shumë se 750 universitete nënshkruese të këtij dokumenti.

Gjatë viteve të fundit Kolegji është i fokusuar në forcimin e marrëdhënieve me universitetet në rajon dhe ato evropiane si dhe në zgjerimin e kapaciteteve të tij kërkimore duke siguruar një bazë të fortë për hapjen e studimeve të doktoratës. Në zhvillimin strategjik të institucionit ngritja dhe përmirësimi i cilësisë paraqet komponentin thelbësor të përkushtimit.

Arritja e nivelit të lartë të universiteteve kërkon edhe zgjerim në infrastrukturë, në rritjen fondeve dhe në shtimin e mëtejmë të partneriteteve inovative me institucione tjera evropiane dhe botërore.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19