Zyra për sigurimin e Cilësisë

Stafi i zyrës

Menaxher: Furtuna Mehmeti, PhD cand.

Organizimi i zyrës

Sigurimi i cilësisë në Kolegjin AAB ka për qëllim që të sigurojë dhe të përmirësojë cilësinë e vazhdueshme të të gjitha veprimtarive të AAB-së si dhe të nxisë promovimin e një kulture të cilësisë në mesin e të gjithë akterëve të institucionit. Parimet mbi të cilat mbështetet sigurimi i cilësisë janë:

 

 • sigurimi i cilësisë përfshin gjitha palët e interesit, brenda dhe jashtë institucionit;
 • sigurimi dhe avancimi i cilësisë është pjesë e strategjisë zhvillimore;
 • funksionet e sigurimit të cilësisë janë plotësisht të integruara në planifikimin strategjik dhe politik bërje;
 • proceset e sigurimit të cilësisë janë publike dhe transparente;
 • sigurimi i cilësisë është i dizajnuar për të rritur besimin institucional dhe publik në AAB;
 • kultura e cilësisë shtrihet dhe inkurajohet në të gjitha fushat e veprimit dhe në të gjitha degët ku institucioni vepron.

Roli dhe detyrat e Zyrës për Sigurim të Cilësisë:

 • është përgjegjëse për zbatimin e gjitha proceseve të lidhura me sigurimin e jashtëm dhe të brendshëm të cilësisë;
 • zbaton Strategjinë e Sigurimit të Cilësisë së institucionit;
 • zbaton politika dhe procese të sigurimit të cilësisë në përputhje me Strategjinë e Sigurimit të Cilësisë;
 • kryen vlerësime të rregullta dhe periodike brenda njësive dhe niveleve të ndryshme të institucionit;
 • siguron që kërkesat e jashtme për sigurim të cilësisë zbatohen në gjitha nivelet dhe njësitë e institucionit;
 • siguron që gjithë akterët e institucionit, përfshirë stafi akademik, stafi administrativ, studentët dhe palët e jashtme relevante janë pjesë përbërëse e  proceseve të sigurimit të cilësisë;
 • siguron që proceset e sigurimit të cilësisë janë pjesë përbërëse e aktiviteteve të rregullta të institucionit dhe kanë për qëllim përmirësimin e procesit mësimor  brenda institucionit;
 • siguron që institucioni ka në dispozicion mekanizma dhe instrumente të nevojshme, dhe se çdo proces i zyrës kryhet në bazë të të dhënave, informatave  dhe statistikave të sakta të institucionit;
 • siguron që të avancohet menaxhimi i informatave i cili sjell vendim-marrje efektive dhe të informuar brenda institucionit;
 • siguron që politikat e digjitalizimit të procesit mësimor brenda institucionit të avancohen dhe se këto politika i hyjnë në shërbim ngritjes së cilësisë së procesit  mësimor;
 • siguron që Standardet dhe Udhëzuesit Evropian të Sigurimit të Cilësisë (ESG) si dhe gjitha dokumentet e tjera të aplikueshme në Zonën Evropiane të Sigurimit të  Cilësisë (EHEA) gjejnë zbatim të gjerë brenda institucionit;
 • në bashkëpunim me gjithë akterët relevant angazhohet për krijimin dhe zhvillimin e kulturës së cilësisë brenda institucionit.

Koordinatori për sigurim të cilësisë në nivel të fushës studimore

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesor të koordinatorit të fushave studimore:

 • Është përgjegjës për organizimin e punëve për implementimin e Strategjisë së Sigurimit të Cilësisë
 • Mbledh rregullisht të dhëna përmes instrumenteve të ndryshme, si përmes pyetësorëve apo mjeteve të tjera të vlerësimit
 • Bën rregullisht përpunimin statistikor të të dhënave dhe bën paraqitjen tabelore e grafike të raporteve të analizuara
 • Bën grumbullimin, renditjen dhe analizimin e materialeve të nevojshme nga secili departament gjatë procesit të vlerësimit të jashtëm
 • Ndihmon në organizimin e proceseve të vlerësimit të jashtëm, përfshirë koordinimin e raporteve të vet vlerësimit, organizimin e vizitave të vlerësimit të jashtëm nga ekspertët ndërkombëtarë, analizimin dhe krahasimin e raporteve të jashtme të vlerësimit nga ekspertët ndërkombëtarë, etj.
 • Harton dhe koordinon procese që sigurojnë informimin e saktë të akterëve relevant në lidhje me procesin e vlerësimit të brendshëm, akreditimit dhe statusin e programeve të akredituara brenda institucionit.

Kultura e Cilësisë

Sigurimi i cilësisë në AAB nuk është proces formal i cili fillon dhe përfundon me procesin e akreditimit të kryer nga AKA, mirëpo është një proces normal i cili bën pjesë në planifikimin dhe menaxhimin ditor të institucionit. Përgjatë viteve të fundit, përpjekje të mëdha janë bërë që të krijohet një vijë koherente e bashkëpunimit të mirëfilltë në mes të rektoratit, dekanateve, stafit akademik, studentëve, administratës si dhe palëve të tjera të jashtme relevante. Ky bashkëpunim synon vetëdijesimin e komunitetit akademik lidhur me përgjegjësinë që secili ka në drejtim të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së programeve të studimit mirëpo edhe të mundësisë që secili ka për të raportuar mangësitë të cilat identifikohen gjatë ofrimit të programeve të studimit.

Koordinatorët për cilësi në nivel të fakulteteve janë:

Fakulteti Ekonomik:
Roberta Bajrami, [email protected],

Fakulteti Juridik:
Ganimete Ismajli, [email protected],

Fakulteti i Administratës Publike:
Elsa Zyberaj, [email protected],

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike:
Ersan Hamdiu, [email protected],

Fakulteti i Komunikimit Masiv:
Arta Berisha, [email protected],

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja:
Aida Thaqi, [email protected],

Fakulteti i Shkencave Sociale:
Saranda Shatri, [email protected],

Fakulteti i Psikologjisë
Donjeta Murtezaj, [email protected],

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit
Besim Gashi, [email protected],

Fakulteti i Infermierisë
Edona Gara, [email protected]

Fakulteti i Stomatologjisë
Bleron Azizi, [email protected]

Dega në Ferizaj
Krenare Çerkini, [email protected]

Dega në Gjakovë
Albulenë Kastrati, [email protected]