Aktet universitare

 1. STATUTI
 2. Rregullorja për studime
 3. Rregullorja për organizmin e studimeve master
 4. Rregullorja e studimeve të doktoratës
 5. Rregullore për avancim të personelit akademik
 6. Rregullore për komunikim të brendshëm
 7. Rregullore për transferimin e studentëve
 8. Rregullore për kalendarin e aktiviteteve të rregullta vjetore
 9. Rregullorja për procedurën disiplinore
 10. Rregullore për shpenzimet e udhëtimeve jashtë vendit
 11. Rregullore për Sigurimin e Cilësisë
 12. Rregullore pune për Qendrën për Arkitekturë dhe Arte
 13. Rregullore pune për Qendrën për drejtësi, kriminalistikë dhe studime të sigurisë
 14. Rregullore pune për Qendrën për hulumtim te opinionit
 15. Rregullore pune për Qendrën për hulumtime kulturore dhe gjuhësore
 16. Rregullore pune për Qendrën për hulumtime në sport
 17. Rregullore pune për Qendrën për zhvillim dhe prognoza ekonomike
 18. Rregullore e punës e Komisionit të Përhershëm për evaluim
 19. Rregullore e punës e Komisionit të Përhershëm për Habilitim
 20. Rregullore e punës e Komisionit të Përhershëm për Kurrikula
 21. Rregullore e punës e Komisionit të Përhershëm për Studentë
 22. Rregullore e punës e Senatit
 23. Rregullore për botime
 24. Rregullore për sistemin tutorial
 25. Rregullore për përdorimin e automjeteve zyrtare
 26. Manual për propozim dhe punim të temës së masterit
 27. Udhëzues për temë të diplomës – Programet Baçelor
 28. Manual dhe Rregullore për sjellje jo të mirë akademike
 29. Udhëzues për referenca akademike dhe për shkrimin e bibliografisë
 30. Kodi i Mirësjelljes
 31. Rregullore për procedurën dhe kushtet për marrjen e diplomës
 32. Rregullore për funksionimin e arkivit
 33. Rregullore për përcaktimin e kritereve për dhënien e bursave për studentët e dalluar
 34. Rregullore për raportin mbi rezultatet e provimit
 35. Rregullore pune e Këshillit Drejtues
INSTITUTI AAB
APLIKO