Aktet universitare

 1. Statuti
 2. Rregullorja per studime
 3. Rregullorja për organizmin e studimeve Master
 4. Rregullorja për Avancim të Personelit Akademik
 5. Rregullorja për Komunikim të Brendshëm
 6. Rregullorja për Transferimin e Studentëve
 7. Rregullorja për Kalendarin e Aktiviteteve të Rregullta Vjetore
 8. Rregullorja për Procedurën Disiplinore
 9. Rregullorja për Shpenzimet e Udhëtimeve Jashtë Vendit
 10. Rregullorja për Sigurimin e Cilësisë
 11. Rregullorja e Punës për Qendrën për Arkitekturë dhe Arte
 12. Rregullorja e Punës për Qendrën për Drejtësi, Kriminalistikë dhe Studime të Sigurisë
 13. Rregullorja e punës për Qendrën për Hulumtim të Opinionit
 14. Rregullorja e punës për Qendrën për Hulumtime Kulturore dhe Gjuhësore
 15. Rregullorja e punës për Qendrën për Hulumtime në Sport
 16. Rregullorja e punës për Qendrën për Zvillim dhe Prognoza Ekonomike
 17. Rregullorja e Punës e Komisionit të Përhershëm për Evaluim
 18. Rregullorja e Punës e Komisionit të Përhershëm për Habilitim?
 19. Rregullorja e Punës e Komisionit të Përhershëm për Kurrikula
 20. Rregullorja e Punës e Komisionit të Përhershëm për Studentë
 21. Rregullorja e Punës e Senatit
 22. Rregullorja për Botime
 23. Rregullorja për Sistemin Tutorial
 24. Rregullorja për Përdorimin e Automjeteve Zyrtare
 25. Manual për Propozim dhe Punim të Temës së Masterit
 26. Udhëzues për Temë të Diplomës – Programet Baçelor
 27. Manual dhe Rregullore për Sjellje jo të mirë akademike
 28. Udhëzues për Referenca Akademike dhe për Shkrimin e Bibliografisë
 29. Kodi i Mirësjelljes
 30. Rregullorja për Procedurën dhe Kushtet për Marrjen e Diplomës
 31. Rregullorja për Funksionimin e Arkivit
 32. Rregullorja për Përcaktimin e Kritereve për Dhënien e Bursave për Studentët e Dalluar
 33. Rregullorja për Raportin mbi Rezultatet e Provimit
 34. Rregullorja e punës e Këshillit Drejtues
 35. Kodi i Etikës në Kërkim Shkencor
 36. Plani strategjik
 37. Kodi i Etikës për Stafin Akademik
 38. Rregullorja për Grante
 39. Rregullorja për Mobilitet Akademik të Studentëve
 40. Rregullore për procedurat e inicimit, hartimit dhe nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19