Psikologji

Fakulteti i Psikologjisë ka qëllim parësor zhvillimin e arsimimit të lartë në fushën e psikologjisë përmes së cilës synohet ngritja e cilësisë së jetës së personave dhe grupeve shoqërore. Në këtë program studentët do të fitojnë njohuri të specializuara dhe të përditësuara mbi themelet shkencore psikologjike. Në anën tjetër, zhvillimi i aftësive të karrierës është i theksuar dhe i pranishëm në çdo fazë të studimit. Si rrjedhojë, kjo shkallë e studimeve të psikologjisë i vë studentët në një pozitë të pëlqyer për shumë vende pune në sektorin publik dhe privat, si brenda ashtu edhe jashtë sferës së psikologjisë profesionale.

Në këtë kuadër të këtij fakulteti në AAB ofrohen këto programe:

Bachelor

  • Psikologji

Master

  • Psikologji Organizative dhe Sociale

 

INSTITUTI AAB
APLIKO