Akreditimi

BPrAL AAB është institucion jopublik i arsimit universitar në Kosovë i akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës.