Për Senatin

Senati i Kolegjit është organi më i lartë profesional i Kolegjit. Ai vendos për të gjitha çështjet e rëndësishme të Universitetit në fushën e mësimit, kërkimit shkencor dhe artistik.

Senati, si organi më i lartë akademik, përbëhet prej:

 • Rektorit;
 • Prorektorëve;
 • Dekanëve të të gjitha njësive akademike;
 • Një anëtari të zgjedhur nga stafi akademik i secilës njësi akademike;
 • Një përfaqësuesi të studentëve;
 • Një anëtari nga stafi teknik- administrativ;
 • Sekretari i Përgjithshëm i Kolegjit është anëtar i përhershëm i Senatit.

Senatin e kryeson Rektori. Në mungesë të Rektorit, Senatin e kryeson prorektori i caktuar nga Rektori.

Në varësi të përgjegjësive të përgjithshme të Bordit dhe të përgjegjësive të Rektorit dhe Prorektorëve, Senati ka kompetencë për:

 1. Çështjet e përgjithshme strategjike që lidhen me kërkime, studime, mësimdhënie dhe kurse në Kolegj;
 2. Përpilimin e strategjisë për zhvillimin akademik të Kolegjit;
 3. Miratimin e Statutit të Kolegjit, pas sigurimit të pëlqimit të Bordit të Universitetit;
 4. Të vendosur për veprimtarinë mësimore, shkencore dhe artistike të Kolegjit;
 5. Të përcaktuar kriteret e pranimit të studentëve;
 6. Të siguruar cilësinë dhe procedurën e dhënies së kualifikimeve;
 7. Të propozuar formën dhe përmbajtjen e stemës, vulës dhe vulës së thatë;
 8. Të miratuar Rregulloren mbi procedurën për shqyrtimin e masave ndaj studentëve;
 9. Të shqyrtuar çështjet e mbrojtjes së të drejtave të personelit dhe të studentëve;
 10. Të miratuar plan programet mësimore;
 11. Të vendosur për propozimet e Rektorit të Kolegjit për anëtarët e komisioneve;
 12. Të kryer edhe punë të tjera të caktuara me këtë Statut.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19