Mundësi punësimi

Kolegji AAB shpall 47 pozita për Radio Televizion, për studentët e Fakultetit të Komunikimit Masiv, Gazetari dhe Produksion

Ky konkurs vlen për studentët aktualë në dy programet e Fakultetit të Komunikimit Masiv: Gazetari dhe Produksion, në Kolegjin AAB. Angazhimi do të jetë në kuadër të Radio Televizionit dhe aplikantët duhet të kenë njohuri për njërën nga profesionet e shpallura në konkurs. Angazhimi fillimisht do të jetë për 6 muaj praktikë me pagesë, ndërkaq punësimi afatgjatë do të varet nga performanca e treguar gjatë kësaj periudhe.


Përgjegjësitë:

Të interesuarit nga drejtimi i Gazetarisë duhet të paraqiten për intervistë me datën: 16.07.2020, ora 10:00, në Qendrën Mediale në Kolegjin AAB.

Kualifikimet e kërkuara:

Të interesuarit nga drejtimi i Produksionit, duhet të paraqiten për intervistë me datën: 17.07.2020, ora 10:00 në Qendrën Mediale në Kolegjin AAB.

Info

Me vete duhet të sillni CV-në dhe dëshmitë e përvojës së punës (nëse posedoni).

Teatri AAB “Faruk Begolli” shpall: KONKURS

Teatri AAB “Faruk Begolli” shpall: KONKURS


Përgjegjësitë:

Për këto vende të lira pune:

Aktor (15 pozita)
Regjisor (2 pozita)
Skenograf (2 pozita)
Kostumograf (1 pozitë)
Grimer (1 pozitë)
Ndriçues (2 pozita)
Tonist (1 pozitë)
Punëtor skene (2 pozita)

 

Kushtet dhe kriteret:

Për pozitat 1 dhe 2,

 • Të kenë diplomë universitare (bachelor ose master), Fakulteti i Arteve, drejtimi aktrim (1) dhe regji (2)
 • Të kenë përvojë pune aktive në realizimin e roleve në teatër e film;
 • Të dëshmojë talentin dhe përvojën e tij para audicionit që e organizon Komisioni profesional i Teatrit “Faruk Begoli”;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi.

Për pozitat 3 dhe 4,

 • Të kenë diplomë universitare (bachelor ose master), Fakulteti i Arteve, drejtimi skenografi (3) dhe kostumografi (4) ose të ngjashme;
 • Të kenë përvojë pune aktive në realizimin e projekteve në teatër e film;
 • Të dëshmojë talentin dhe përvojën e tyre përmes portfolios së punëve të kryera;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;
 • Njohja e programeve kompjuterike për realizimin e projekteve është e domosdoshme.

Për pozitat 5, 6, dhe 7,

 • Të kenë kualifikim profesional për fushat të cilat i mbulojnë;
 • Të kenë përvojë pune aktive në realizimin e projekteve në teatër e film;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;

Për pozitën 8,

 • Të kenë të paktën diplomë të shkollës së mesme;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;

 

Kualifikimet e kërkuara:

Dokumentet e nevojshme që kërkohen:
Kandidatët duhen t’ i dorëzojnë dokumentet e kompletuar si vijon:

 • Dëshminë për shkollimin e mbaruar (diplomë);
 • Dëshminë mbi përvojën e punës profesionale;
 • Ndonjë referencë nga regjisorët apo teatrot;
 • Dokumenti i identifikimi;
 • Letër motivuese.

 

Info

Afati i aplikimit:
Afati për aplikim është i hapur deri më 29 maj 2020, ora 16:00.

Mënyra e aplikimit:
Të interesuarit duhet të dërgojnë dokumentacionin e skanuar, dhe letrën motivuese për pozitën që aplikojnë në email adresën:

[email protected]

 

Teknik i zërimit dhe ndriçimit

Për punë praktike në Teatrin AAB “Faruk Begolli”


Përgjegjësitë:
 • Bën realizimin teknik të programeve sipas agjendës së përcaktuar nga mbikëqyrësi
 • Mban përgjegjësi për kualitetin e video dhe audio sinjalit të regjistruar
 • Monitoron funksionimin e pajisjeve para realizimeve
 • Është përgjegjës për përzgjedhjen dhe përcaktimin e ndriçimit dhe zërimit gjatë video
 • regjistrimeve
 • Koordinon punën me anëtarët e tjerë të ekipit (kameramanët, asistentët e kamerës, montazherët)
 • Sipas nevojës dhe kërkesës, ndihmon në arredimin e skenës
 • Mban evidencë për pajisjet teknike dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e tyre
Kualifikimet e kërkuara:
 • Të jetë student në Fakultetin e Komunikimit Masiv, përparësi kanë studentët e programit të Produksionit
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të punës me kompjuter
 • Njohja e gjuhës angleze ose ndonjë gjuhe të huaj është përparësi
Info

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë dokumentet e nevojshme në e-mail adresën [email protected]

Studentët e interesuar duhet të jenë në gjendje të angazhohen në punë praktike për një periudhë prej 3 mujore.
Konkursi mbetet i hapur deri më datën 30/12/2019, ora 16:00.

Konkurs për Asistentë të Rregullt - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Për pranimin e asistentëve të rregullt (Dy asistentë për lëndët nga: Fusha e programimit)


Përgjegjësitë:
 • Kandidatët e interesuar duhet të kenë titull MSc (Master i shkencave) në fushën e shkencave kompjuterike
 • Të kenë notë mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8
 • Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Të ketë së paku 5 vite përvojë profesionale në fushën e programimit.
Kualifikimet e kërkuara:
 • Kërkesa
 • Biografia (CV)
 • Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri
 • Vendimi për nostrifikimi (nëse grada është fituar jashtë vendit)
 • Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë në mësimdhënie
Info

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në objektin kryesor, te Rektorati, Zyra e Sekretarit, apo edhe në e-mail adresën [email protected]
Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm.
Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.
Konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.12.2019

Konkurs për Asistentë të Rregullt - Fakulteti i Infermierisë

Katër asistentë për lëndët nga: Fusha e infermierisë së përgjithshme


Përgjegjësitë:
 • Kandidatët e interesuar duhet të kenë titull MSc (Master i shkencave) në fushën e infermierisë;
 • Të kenë notë mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8;
 • Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Të kenë aftësi për përdorimin e teknologjisë informative.
Kualifikimet e kërkuara:
 • Kërkesa
 • Biografia (CV)
 • Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri
 • Vendimi për nostrifikimi (nëse grada është fituar jashtë vendit)
 • Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë në mësimdhënie
Info

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në objektin kryesor, te Rektorati, Zyra e Sekretarit, apo edhe në e-mail adresën [email protected]
Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm.
Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.
Konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.12.2019

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19