Mundësi punësimi

Teknik i zërimit dhe ndriçimit

Për punë praktike në Teatrin AAB “Faruk Begolli”


Përgjegjësitë:
 • Bën realizimin teknik të programeve sipas agjendës së përcaktuar nga mbikëqyrësi
 • Mban përgjegjësi për kualitetin e video dhe audio sinjalit të regjistruar
 • Monitoron funksionimin e pajisjeve para realizimeve
 • Është përgjegjës për përzgjedhjen dhe përcaktimin e ndriçimit dhe zërimit gjatë video
 • regjistrimeve
 • Koordinon punën me anëtarët e tjerë të ekipit (kameramanët, asistentët e kamerës, montazherët)
 • Sipas nevojës dhe kërkesës, ndihmon në arredimin e skenës
 • Mban evidencë për pajisjet teknike dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e tyre
Kualifikimet e kërkuara:
 • Të jetë student në Fakultetin e Komunikimit Masiv, përparësi kanë studentët e programit të Produksionit
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të punës me kompjuter
 • Njohja e gjuhës angleze ose ndonjë gjuhe të huaj është përparësi
Info

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë dokumentet e nevojshme në e-mail adresën [email protected]

Studentët e interesuar duhet të jenë në gjendje të angazhohen në punë praktike për një periudhë prej 3 mujore.
Konkursi mbetet i hapur deri më datën 30/12/2019, ora 16:00.

Konkurs për Asistentë të Rregullt - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Për pranimin e asistentëve të rregullt (Dy asistentë për lëndët nga: Fusha e programimit)


Përgjegjësitë:
 • Kandidatët e interesuar duhet të kenë titull MSc (Master i shkencave) në fushën e shkencave kompjuterike
 • Të kenë notë mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8
 • Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Të ketë së paku 5 vite përvojë profesionale në fushën e programimit.
Kualifikimet e kërkuara:
 • Kërkesa
 • Biografia (CV)
 • Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri
 • Vendimi për nostrifikimi (nëse grada është fituar jashtë vendit)
 • Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë në mësimdhënie
Info

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në objektin kryesor, te Rektorati, Zyra e Sekretarit, apo edhe në e-mail adresën [email protected]
Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm.
Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.
Konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.12.2019

Konkurs për Asistentë të Rregullt - Fakulteti i Infermierisë

Katër asistentë për lëndët nga: Fusha e infermierisë së përgjithshme


Përgjegjësitë:
 • Kandidatët e interesuar duhet të kenë titull MSc (Master i shkencave) në fushën e infermierisë;
 • Të kenë notë mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8;
 • Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Të kenë aftësi për përdorimin e teknologjisë informative.
Kualifikimet e kërkuara:
 • Kërkesa
 • Biografia (CV)
 • Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri
 • Vendimi për nostrifikimi (nëse grada është fituar jashtë vendit)
 • Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë në mësimdhënie
Info

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në objektin kryesor, te Rektorati, Zyra e Sekretarit, apo edhe në e-mail adresën [email protected]
Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm.
Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.
Konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.12.2019