Mundësi punësimi

Kolegji AAB shpall: Për plotësim të vendeve të lira të punës

K O N K U R S
Për plotësim të vendeve të lira të punës

Pozitat:

 1. Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun
 2. Asistent/e Administrativ/e në Zyrën për Zhvillim dhe Inovacion

Vendi i punës: Zyra qendrore në Prishtinë
Vende të lira: 2 (dy)


Përgjegjësitë:

2. Kandidatët e interesuar duhet të kenë:

 • Kualifikim universitar, me preferencë në Komunikim Masiv, Administratë Publike ose Juridik;
 • Të ketë përvojë pune minimalisht 2 vite;
 • Njohja e gjuhës Angleze konsiderohet përparësi;

3. Përveç kushteve të kërkuara, kandidatët e interesuar duhet:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të jetë i moshës nën 35 vite;
Kualifikimet e kërkuara:
Info

4. Dokumentacioni i nevojshëm:
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin duke përfshirë një CV, të shoqëruar me dokumentacionin përkatës lidhur me përgatitjet shkollore dhe përvojën e kërkuar të punës. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen për intervistë.

5. Dokumentacioni i kërkuar për aplikim dorëzohet fizikisht në Kolegjin AAB tekinformacioni ose përmes e-mailit në: [email protected]

6. Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm. Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.

7. Data e fundit për pranimin e aplikacioneve është 16.05.2022 ora 16:00.

Kolegji AAB shpall: KONKURS Për plotësim të vendeve të lira të punës Pozita: Sigurim FizikPërgjegjësitë:

K O N K U R S
Për plotësim të vendeve të lira të punës
Pozita: Sigurim Fizik
Paga mujore: 300 €
Vende të lira: 5 (pesë)

Kualifikimet e kërkuara:

Dokumentacioni i kërkuar:

 1. CV;
 2. Dëshmi të përvojës së punës;
 3. Dëshmi që nuk është nën hetime;
 4. Ҫertifikata eventuale të trajnimeve profesionale lidhur me çështjet e sigurisë;
 5. Referenca eventuale.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

• Të ketë të përfunduar shkollën e mesme apo universitet;
• Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të punës;
• Të ketë shkathtësi komunikimi;
• Të jetë në gjendje të mirë fizike dhe shëndëtsore;

Info

Aplikimi bëhet përmes e-mailit (postës elektronike) në:
[email protected]

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.
Konkursi mbetet i hapur deri më 06.02.2022, në orën 16:00.

Kolegji AAB shpall: KONKURS Për plotësim të vendeve të lira të punës: Zyrtar për marrëdhënie me publikun

Pozita: Zyrtar për marrëdhënie me publikun Vendi i punës: Zyra qendrore në Prishtinë Vende të lira: 2 (dy)


Përgjegjësitë:

 

 1. Propozimin, zbatimin dhe menaxhimin e aktiviteteve informuese dhe  promovuese; 
 2. Menaxhimin e rrjeteve sociale dhe fushatave online; 
 3. Menaxhimin e marrëdhënieve me medie në Kosovë; 
 4. Konceptimin dhe zhvillimin e tregimeve të suksesit për studentët e Kolegjit  AAB dhe publikimin e tyre; 
 5. Përgatitjen dhe paraqitjen vizuale të punës së Kolegjit AAB; 
 6. Mirëmbajtjen e përmbajtjes së uebfaqës së Kolegjit AAB; 
 7. Mirëmbajtjen e profileve publike të Kolegjit AAB në platforma të ndryshme; h. Përcjelljen e vazhdueshme të aktiviteteve që organizohen në Kolegj;  i. Kontribuon në zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë për marrëdhënie me  publikun; 
 8. I përgjigjet me kohë kërkesave të sektorëve për mbulimin e aktiviteteve; k. I raporton mbikëqyrësit për mbarëvajtjen e punëve; 
 9. Për punën e tij i përgjigjet prorektorit për komunikim dhe inovacion 

Kandidatët e interesuar duhet të kenë:  

 1. Kualifikim universitar, me preferencë në shkenca të komunikimit; b. Të ketë përvojë pune minimalisht 2 vite në fushën e mediave apo marrëdhënie  me publikun; 
 2. Njohuri të konsiderueshme të teknikave të komunikimit dhe marrëdhënieve  me publikun; 
 3. Aftësi të shkëlqyeshme analitike dhe të shkrimit në gjuhën shqipe dhe angleze,  njohja e gjuhës serbe konsiderohen përparësi; 
 4. Marrëdhënie të mira me medie në Kosovë; 
 5. Aftësi të shkëlqyeshme të menaxhimit të rrjeteve sociale; 
 6. Njohuri bazike për fotografim dhe përpunim të fotografive elektronike; 

Përveç kushteve të kërkuara, kandidatët e interesuar duhet: 

 1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; 
 2. Të jetë i moshës nën 35 vite; 
 3. Të ketë leje të vozitjes – kategoria B.
 4. Dokumentacioni i nevojshëm: 

 

Kualifikimet e kërkuara:

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin duke përfshirë një CV, të  shoqëruar me dokumentacionin përkatës lidhur me përgatitjet shkollore dhe përvojën  e kërkuar të punës. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen  për intervistë.  

Info
 1. Dokumentacioni i kërkuar për aplikim dorëzohet fizikisht në Kolegjin AAB tek  informacioni ose përmes e-mailit në: [email protected] 
 2. Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm. Nuk japim  përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal. 
 3. Data e fundit për pranimin e aplikacioneve është 24.12.2021 ora 16:00.
Kolegji AAB shpall 47 pozita për Radio Televizion, për studentët e Fakultetit të Komunikimit Masiv, Gazetari dhe Produksion

Ky konkurs vlen për studentët aktualë në dy programet e Fakultetit të Komunikimit Masiv: Gazetari dhe Produksion, në Kolegjin AAB. Angazhimi do të jetë në kuadër të Radio Televizionit dhe aplikantët duhet të kenë njohuri për njërën nga profesionet e shpallura në konkurs. Angazhimi fillimisht do të jetë për 6 muaj praktikë me pagesë, ndërkaq punësimi afatgjatë do të varet nga performanca e treguar gjatë kësaj periudhe.


Përgjegjësitë:

Të interesuarit nga drejtimi i Gazetarisë duhet të paraqiten për intervistë me datën: 16.07.2020, ora 10:00, në Qendrën Mediale në Kolegjin AAB.

Kualifikimet e kërkuara:

Të interesuarit nga drejtimi i Produksionit, duhet të paraqiten për intervistë me datën: 17.07.2020, ora 10:00 në Qendrën Mediale në Kolegjin AAB.

Info

Me vete duhet të sillni CV-në dhe dëshmitë e përvojës së punës (nëse posedoni).

Teatri AAB “Faruk Begolli” shpall: KONKURS

Teatri AAB “Faruk Begolli” shpall: KONKURS


Përgjegjësitë:

Për këto vende të lira pune:

Aktor (15 pozita)
Regjisor (2 pozita)
Skenograf (2 pozita)
Kostumograf (1 pozitë)
Grimer (1 pozitë)
Ndriçues (2 pozita)
Tonist (1 pozitë)
Punëtor skene (2 pozita)

 

Kushtet dhe kriteret:

Për pozitat 1 dhe 2,

 • Të kenë diplomë universitare (bachelor ose master), Fakulteti i Arteve, drejtimi aktrim (1) dhe regji (2)
 • Të kenë përvojë pune aktive në realizimin e roleve në teatër e film;
 • Të dëshmojë talentin dhe përvojën e tij para audicionit që e organizon Komisioni profesional i Teatrit “Faruk Begoli”;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi.

Për pozitat 3 dhe 4,

 • Të kenë diplomë universitare (bachelor ose master), Fakulteti i Arteve, drejtimi skenografi (3) dhe kostumografi (4) ose të ngjashme;
 • Të kenë përvojë pune aktive në realizimin e projekteve në teatër e film;
 • Të dëshmojë talentin dhe përvojën e tyre përmes portfolios së punëve të kryera;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;
 • Njohja e programeve kompjuterike për realizimin e projekteve është e domosdoshme.

Për pozitat 5, 6, dhe 7,

 • Të kenë kualifikim profesional për fushat të cilat i mbulojnë;
 • Të kenë përvojë pune aktive në realizimin e projekteve në teatër e film;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;

Për pozitën 8,

 • Të kenë të paktën diplomë të shkollës së mesme;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;

 

Kualifikimet e kërkuara:

Dokumentet e nevojshme që kërkohen:
Kandidatët duhen t’ i dorëzojnë dokumentet e kompletuar si vijon:

 • Dëshminë për shkollimin e mbaruar (diplomë);
 • Dëshminë mbi përvojën e punës profesionale;
 • Ndonjë referencë nga regjisorët apo teatrot;
 • Dokumenti i identifikimi;
 • Letër motivuese.

 

Info

Afati i aplikimit:
Afati për aplikim është i hapur deri më 29 maj 2020, ora 16:00.

Mënyra e aplikimit:
Të interesuarit duhet të dërgojnë dokumentacionin e skanuar, dhe letrën motivuese për pozitën që aplikojnë në email adresën:

[email protected]

 

Teknik i zërimit dhe ndriçimit

Për punë praktike në Teatrin AAB “Faruk Begolli”


Përgjegjësitë:
 • Bën realizimin teknik të programeve sipas agjendës së përcaktuar nga mbikëqyrësi
 • Mban përgjegjësi për kualitetin e video dhe audio sinjalit të regjistruar
 • Monitoron funksionimin e pajisjeve para realizimeve
 • Është përgjegjës për përzgjedhjen dhe përcaktimin e ndriçimit dhe zërimit gjatë video
 • regjistrimeve
 • Koordinon punën me anëtarët e tjerë të ekipit (kameramanët, asistentët e kamerës, montazherët)
 • Sipas nevojës dhe kërkesës, ndihmon në arredimin e skenës
 • Mban evidencë për pajisjet teknike dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e tyre
Kualifikimet e kërkuara:
 • Të jetë student në Fakultetin e Komunikimit Masiv, përparësi kanë studentët e programit të Produksionit
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të punës me kompjuter
 • Njohja e gjuhës angleze ose ndonjë gjuhe të huaj është përparësi
Info

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë dokumentet e nevojshme në e-mail adresën [email protected]

Studentët e interesuar duhet të jenë në gjendje të angazhohen në punë praktike për një periudhë prej 3 mujore.
Konkursi mbetet i hapur deri më datën 30/12/2019, ora 16:00.

Konkurs për Asistentë të Rregullt - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Për pranimin e asistentëve të rregullt (Dy asistentë për lëndët nga: Fusha e programimit)


Përgjegjësitë:
 • Kandidatët e interesuar duhet të kenë titull MSc (Master i shkencave) në fushën e shkencave kompjuterike
 • Të kenë notë mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8
 • Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Të ketë së paku 5 vite përvojë profesionale në fushën e programimit.
Kualifikimet e kërkuara:
 • Kërkesa
 • Biografia (CV)
 • Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri
 • Vendimi për nostrifikimi (nëse grada është fituar jashtë vendit)
 • Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë në mësimdhënie
Info

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në objektin kryesor, te Rektorati, Zyra e Sekretarit, apo edhe në e-mail adresën [email protected]
Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm.
Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.
Konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.12.2019

Konkurs për Asistentë të Rregullt - Fakulteti i Infermierisë

Katër asistentë për lëndët nga: Fusha e infermierisë së përgjithshme


Përgjegjësitë:
 • Kandidatët e interesuar duhet të kenë titull MSc (Master i shkencave) në fushën e infermierisë;
 • Të kenë notë mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8;
 • Të kenë aftësi për mësimdhënie, aftësi komunikuese dhe prezantuese;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Të kenë aftësi për përdorimin e teknologjisë informative.
Kualifikimet e kërkuara:
 • Kërkesa
 • Biografia (CV)
 • Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri
 • Vendimi për nostrifikimi (nëse grada është fituar jashtë vendit)
 • Si dhe dokumente të tjera që vërtetojnë shkathtësitë në mësimdhënie
Info

Kandidatët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në objektin kryesor, te Rektorati, Zyra e Sekretarit, apo edhe në e-mail adresën [email protected]
Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm.
Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.
Konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.12.2019