Mundësi punësimi

Në bazë të Ligjit nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës nenit 26, Statutit të Kolegji AAB, dhe Rregullores për avancim të personelit akademik, Kolegji AAB shpall: 

KONKURS

Për vend të lirë pune

 

Zhvillues i Softuerit

 

Kriteret:

 • Përvojë me HTML, HTML 5
 • Përvojë me CSS dhe Bootstrap-it 3 dhe 4 për teknologji mobile
 • Përvojë me web aplikacione me teknologjinë MVC (Model View Controller) dhe Web Api
 • Përvojë me Javascript
 • Përvojë me JQuery (komunikimi me web servise, web api)
 • Njohuri të qasjes së të dhënave (Ado.Net, Dapper dhe entity framework)
 • Njohje e bazave të të dhënave (SQL Server)
 • Njohje e gjuhës programuese C#, VB.Net
 • Aftësi që të përshtatet ne modelet ekzistuese te teknologjisë(metodat e brendshme te implementimit)
 • Aftësi për të kuptuar problemet dhe për të propozuar zgjidhje efikase
 • Aftësi analitike për të analizuar të dhënat ekzistuese për të rritur integritetin e të dhënave dhe përmirësimin e tyre
 • Aftësi të mira komunikimi dhe përshtatje në ekip

 

Vlerësimi i kandidatëve do të bëhet përmes tre fazave:

a)  Testi i parë me shkrim që do të përmbajë probleme të shkurtra, që do të mundësojnë që kandidatët të kalojnë në fazën e dytë;

b)  Testi i dytë do të jetë implemenitmi i një detyre në kompjuterë në .Net dhe SQL Server që do të mundësojë që kandidatët të kalojnë në fazën e tretë;

c)  Testi i tretë do të shërbejë për pyetje shtesë dhe për konsultim të kushteve të punës.

Kualifikimet:

Diplomë bachelor ose master në Shkenca Kompjuterike.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në, në e-mail adresën: punë[email protected]

Konkursi do të jetë i hapur nga 11 shkurt – 21 shkurt 2019.

INSTITUTI AAB
APLIKO