Kulturë Fizike dhe Sport

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit, veprimtarinë e vet ka filluar ta realizojë që nga viti 2007. Fillimisht me studimet themelore bachelor, ndërsa studimet master janë duke u realizuar që nga viti 2010. Njëherit, vlen të përmendet se të dy nivelet e studimeve programore janë të akredituara nga Zyra për Akreditim në kuadër të Ministrisë se Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në te ardhmen fakulteti do të bejë përpjekje që të rrisë veprimtarinë dhe zgjerohet edhe me ndonjë program nga lemi i sportit. Duhet theksuar se studentët pas përfundimit me sukses të dy niveleve, do të jenë në gjendje qe në menyrë vetanake të udhëheqin, të përpilojnë dhe realizojnë procesin e të mësuarit dhe atë stërvitor në të gjitha shkollat, përfshirëedhe shkollat sportive.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19