Për këshillin drejtues

Sipas Statutit të Kolegjit AAB, Këshilli Drejtues është organi më i lartë drejtues i Kolegjit AAB.
Këshilli Drejtues përbëhet prej 11 (njëmbëdhjetë) anëtarëve me të drejtë vote dhe ata janë:

 • gjashtë anëtarë të zgjedhur nga themeluesi i Kolegjit AAB;
 • tre anëtarë të zgjedhur nga Senati, nga personeli akademik i Kolegjit AAB;
 • një anëtarë i zgjedhur nga Senati nga mesi i personaliteteve të njohur ndërkombëtare;
 • themeluesi i Kolegjit është anëtarë i përhershëm i Këshillit Drejtues.

Rektori dhe sekretari janë anëtarë ex-officio të Këshillit Drejtues pa të drejtë vote;
Me ftesë të Këshillit Drejtues, në mbledhjet e tij mund të marrë pjesë edhe kryetari i Unionit të Studentëve ose ai i Parlamentit të Studentëve, pa të drejtë vote, kur trajtohen çështje që kanë të bëjnë me studentët.

Këshilli Drejtues me shumicë votash mund të vendosë për rritjen e numrit të anëtarëve të tij dhe për emërim të personaliteteve të njohura si:

 • “ANËTAR NDERI” të Këshillit Drejtues me të drejta të plota. Anëtarë të Këshillit Drejtues nuk mund të zgjedhën;
 • rektori, prorektorët, sekretari, dekanët, prodekanët dhe anëtarët e Senatit.

Përveç kompetencave të dhëna me këtë rregullore, Këshillit Drejtues do të ketë gjithashtu edhe këto kompetenca, por pa u kufizuar vetëm në to:

 • Miratimin e misionit dhe vizionit;
 • Miratimin e planit strategjik;
 • Përdorimin efikas të burimeve, kapaciteteve dhe ruajtjen e pronës së Institucionit;
 • Të vendosë në lidhje me themelimin, shuarjen dhe ndryshimin e strukturës së brendshme të njësive akademike dhe njësive organizative pasi që të jetë konsultuar me Senatin, si dhe të vendos për hapjen dhe shuarjen e njësive të veta nëpër qendrat e Kosovës sipas dinamikës së kërkuar;
 • Të vendosë për strukturën e përgjithshme organizative të njësive akademike, sipas propozimit të Senatit;
 • Të zgjedhë rektorin;
 • Vendos për investime kapitale;

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19