Arkitekturë

Qëllimi dhe profili i Programit të Arkitekturës është përgatitja e kuadrove të reja në fushën e studimeve të Arkitekturës për të ushtruar detyrën përkatëse për nevojat e shoqërisë kosovare. Ky drejtim synon t’i aftësojë kandidatët si në fazën e konceptimit të idesë, monitorimit dhe implementimit të veprimeve specifike profesionale në lëmin e arkitekturës dhe të planifikimit. Një dimension tjetër i këtij drejtimi është edhe aftësimi i kandidatëve për të arritur shkathtësitë adekuate të njohjes teorike të problematikave dhe kritikën profesionale të tyre. Gjithashtu, duhet të theksohet edhe cytja e ambicieve për t’u marrë me studime të mëtejshme dhe punë të vazhdueshme kërkimore, në mënyrë që të zgjerojnë dijen dhe shkathtësitë profesionale në fazën e planifikimit, projektimit dhe implementimit apo ekzekutimit. Për ta argumentuar këtë në tregun e punës në Kosovë, krijohet një lidhje e pashmangshme me rritjen e vlerave profesionale të arkitektit, si në stilin e jetesës (në arkitekturën e banimit) ashtu edhe në aplikimin publik (hapësirat e bizneseve private si dhe në mirëmbajtje të objekteve në sektorin shoqëror). Të gjitha fushat e përmendura më lartë mbulohen me programin BA – Arkitekturë.

Ne nivelin e studimeve Bachelor në Programit e Arkitekturës ekziston bashkëpunimi ndërkombëtar me Universitetin e Pecs-it/ Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Arkitekturës/ Drejtimi i Arkitekturës, me Akademinë e Dizajnit në Lubjanë, më konkretisht me drejtimin e Dizajnit të Enterierit, si dhe me Universitetin e Arteve të Bukura Mimar Sinan, në Stamboll.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19