Auditori i Përgjithshëm vizitoi Kolegjin AAB për të forcuar bashkëpunimin ndër institucional

22 Mars 2021

Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës, Besnik Osmani, vizitoi Kolegjin AAB, ku u prit nga Rektori, z. Bujar Demjaha, Dekani i Fakultetit Ekonomik, z. Medain Hashani dhe prodekanja znj. Kosovare Ukshini. Qëllimi i këtij takimi ishte forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe Kolegjit AAB në fushën e auditimit, shkëmbimet e ndihmës profesionale e akademike, si dhe të angazhimit të studentëve në punë praktike.

Në kuadër të kësaj vizite në Kolegjin AAB, Auditori i Përgjithshëm, Besnik Osmani, po ashtu, pati edhe një bashkëbisedim me studentët e Fakultetit Ekonomik, para të cilëve shpjegoi rolin, misionin, mënyrën se si funksionon Zyra Kombëtare e Auditimit, si dhe detaje të tjera rreth procesit të përpilimit të raporteve të auditimit.

Osmani ka thënë se ZKA-ja auditon fondet publike për t’i siguruar taksapaguesit që paratë e tyre po përdoren në mënyrë ekonomike, që raportimi financiar është i saktë dhe vendimet janë në pajtim me kërkesat ligjore. Tutje Auditori i Përgjithshëm ka theksuar rëndësinë e zbatimit të rekomandimeve të ZKA-së dhe ndikimin e tyre në fuqizimin e qeverisjes së mirë dhe llogaridhënies.

Nga ana tjetër studentët u interesuan që të informohen më shumë lidhur me atë se si bëhet auditimi, për sigurinë në auditim, llojet e auditimeve, për llogaridhënien dhe transparencën e shpenzimit të parasë publike.

Ndërkohë Dekani i Fakultetit Ekonomik në Kolegjin AAB, z. Medain Hashani, falënderoi Auditorin e Përgjithshëm për vizitën, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimi mes dy institucioneve. Hashani ka thënë se ZKA-ja vazhdon të jetë ndër institucionet më kredibile në Kosovë përmes punës profesionale, të pavarur dhe transparente.

Share: