Anëtarët e Komisionit

Anëtarë të Komisionit Disciplinor janë:
Prof.Ass.Dr. Petrit Bushi
MA. Albulena Ramadani
MA. Vlera Osmani

Vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit Disiplinor.

Vendimi për plotësimin e anëtarëve të Komisionit Disiplinor.

Vendimi për plotësimin e anëtarëve të Komisionit Disiplinor.