“Funksionimi i shtetit juridik në Evropën Juglindore”

Prishtinë: 30.10.2015 - 30.10.2015

Tipi: Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Organizator:

Kolegji AAB, Fakulteti Juridik, në bashkëpunim me Universitetin e Sarajevës, Fakulteti për Kriminalistikë, Kriminologji e Studime të Sigurisë, dhe në partneritet me Universitetin e Tiranës, Shoqatën e Juristëve të Austrisë, Akademinë Policore të Zagrebit, Kroaci.

Shprehja, prezantimi i pikëpamjeve dhe qasjeve të hulumtuesve dhe punëtorëve shkencorë për shtetin dhe të drejtën, gjegjësisht funksionimin e shtetit juridik në Evropën Juglindore në kërkim të gjetjeve, mbi vështirësitë e funksionimit të shtetit juridik dhe arritjen e harmonizimin shkencor të pikëpamjeve mbi tejkalimin cilësor të barrierave eventuale dhe zhvillimin dhe favorizimin e shtetit të së drejtës si parakushti themelor për ruajtjen dhe garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, si vlera sublime të këtij civilizimi.