Konferenca Rajonale për Hapësirën Mësimore në Arsim

Prishtinë: 21.10.2022 - 22.10.2022

Tipi: Konferencë Rajonale

Organizator:

Kolegji AAB

Çështja e hapësirës mësimore dhe mësimore në arsim shikohet dhe trajtohet ndryshe në varësi të nivelit të arsimimit që është në qendër të vëmendjes. Ndërkohë që ka shumë artikuj shkencorë, standarde dhe politika shtetërore të zhvilluara dhe të publikuara në lidhje me hartimin e hapësirave mësimore në arsimin parauniversitar (shih studimin e Clark 2002), e njëjta nuk mund të thuhet për arsimin e lartë. Njësoj është edhe në sistemet arsimore të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Përderisa ekzistojnë standarde dhe norma të përcaktuara që rregullojnë hapësirën mësimore në arsimin parauniversitar, ka pak ose aspak politika dhe rregullore të tilla të cilat rregullojnë këtë aspekt në sektorin e arsimit të lartë (Xhavit Rexhaj, 2020). Në një punim që diskuton hapësirën mësimore në arsimin e lartë, Paul Temple thotë se: “trajtimi i hapësirës në arsimin e lartë zakonisht ka ndodhur ose në kontekstin e planifikimit hapësinor, ose si pjesë e planifikimit dhe arkitekturës së përgjithshme të kampusit, në vend që të shihet si një burim që duhet menaxhuar si pjesë integrale e aktiviteteve të mësimdhënies, të nxënit dhe të kërkimit shkencor (Temple, 2008). Vetëm kohët e fundit, Elkington dhe Bligh (2019) kanë shqyrtuar mënyrat e ndryshme në të cilat hapësira përdoret nga institucionet për të përmirësuar mjedisin e të nxënit dhe mësimdhënies në një grup të përzgjedhur të institucioneve të arsimit të lartë (marrë nga (James Williams, 2021)).

Pavarësisht nga dallimet ndërmjet niveleve të arsimit, ose nga prania apo mungesa e normave dhe standardeve për hapësirën mësimore, mund të vërehet se i gjithë edukimi ka të bëjë me formimin njerëzor, i cili nga ana tjetër mund të konsiderohet si një ndodhi emocionale, kolektive, e qëndrueshme, dhe, në fund të fundit, hapësinore (Pablo Campos Calvo Sotelo, 2021). Në një seksion libri mbi ndryshimet në disenjimin e hapësirës mësimore, Katja Ninnemann shkon më tej duke e parë hapësirën arsimore si “pedagogu i tretë” (Ninnemann & Jahnke, 2018).

Një situatën vetëm sa u konfirmua nga pandemia e fundit e Covid-19 e cila ka bërë që hapësira mësimore në arsim të dalë në plan të parë të shërbimeve arsimore në tërë globin. Qindra miliona nxënës e studentë në të gjitha nivelet e arsimit janë detyruar të lidhen në internet për të ndjekur mësimin. Hapësirat mësimore, përkatësisht koncepti i mjedisit mësimor, u zgjerua në sferën virtuale për të fituar kuptime të reja për aplikim më të mirë në rrethanat e reja. Kjo bëri të ndryshojë edhe roli i të gjithë faktorëve të tjerë në procesin arsimor; në thelb ndryshoi roli i mësuesve, prindërve, studentëve, shkollave, shtëpive, teksteve shkollore, burimeve të mësimdhënies dhe të të nxënit, roli i autoriteteve arsimore e të tjera. Fokusi i praktikave arsimore u zhvendos pjesërisht nga shkollat, mësuesit dhe tekstet shkollore për të përfshirë në mënyrë më aktive shtëpitë, hapësirën mësimore, burimet virtuale të mësimit dhe prindërit.

Vlen të theksohet se mësimi në internet dhe në distancë dhe mjedisi i të mësuarit virtual nuk mund të konsiderohen risi – ato kanë ekzistuar për dekada, madje edhe para ardhjes së mediave elektronike dhe internetit së fundmi. Megjithatë, ndryshimi i paradigmës në hapësirën e mësimdhënies dhe të të nxënit në arsim, që erdhi si rezultat i Kovid-19, shtyu më fort në plan të parë përparimet teknologjike në fushën e teknologjive kompjuterike dhe të internetit. Si rezultat, gjithnjë e më shpesh dëgjojmë për normalitetin e ri pas Kovidit, të vetëdijshëm se nuk mund të ketë kthim në paradigmat, të kuptuarit dhe praktikat e para Kovidit, jo vetëm në arsim.

Ndryshimet marramendëse që kanë rezultuar nga avancimet teknologjike në formën e mediave sociale, rrjeteve online, platformave dhe aplikacioneve të komunikimit, realitetit virtual e kështu me radhë, janë reflektuar gjithashtu në sferat psikologjike, sociale dhe kulturore. Përderisa avancimet teknologjike kanë shërbyer për të bashkuar njerëzit anekënd globit, ato në të njëjtën kohë duket se na kanë izoluar nga njerëzit përreth nesh.

Arsimi nuk bën përjashtim në këtë drejtim: ka pasur një ndryshim thelbësor në cilësinë e ndërveprimit në sektorin e arsimit në të gjitha nivelet. Shumë universitete po mendojnë të kalojnë përgjithmonë online; një nga kualifikimet kryesore për një mësues në ditët e sotme është aftësia për të zbatuar mësimdhënie online; platformat online në arsim po marrin funksione të rëndësishme të sistemeve arsimore në aspektin e monitorimit, vlerësimit të nxënësve / studentëve, sigurimit të mjeteve materiale e të tjera. Zhvillimet dhe ndryshimet kryesore megjithatë kanë ndodhur në kurrikulat shkollore dhe në ato të arsimit të lartë, të pasqyruara në metodologjitë e mësimdhënies dhe të të nxënit, në tekstet shkollore dhe në burimet e mësimdhënies.

Në këtë kontekst më të gjerë, është bërë jetike rishikimi i parimeve, politikave dhe qasjeve në fushën e hapësirës së mësimdhënies dhe të të nxënit në arsim, për të ndërtuar një të kuptuar të ri të mjedisit mësimor dhe për të gjetur mënyra për një përafrim më organik të hapësirave mësimore dhe kurrikulave në të gjitha nivelet e arsimit.

Konferenca rajonale për hapësirën mësimore në arsim dhe Tryeza për hapësirën mësimore në arsimin e lartë[1] organizohen me përkrahje profesionale nga partnerët implementues të projektit “Hapësirat Mësimore në Arsimin e Lartë”  i financuar nga fondet e programit Erasmus Plus të Komisionit Evropian[2].

[1] Tryeza organizohet me përkrahjen financiare nga Kolegji AAB dhe nga Projekti “LTSHE” i financuar nga Erasmus Plus.

[2] https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA203-061968

Thirrje për punime shkencore

Konferenca Akademike Rajonale për Hapësirat Mësimore në Arsim, që do të organizohet më 21-22 tetor në Prishtinë, Kosovë, është një mundësi për prezantimin e përparimeve dhe rezultateve të reja kërkimore në teorinë dhe praktikën e hapësirave mësimore në arsim.

Kjo konferencë synon të sigurojë një platformë ndërkombëtare për akademikët, studiuesit dhe studentët që të prezantojnë dhe shkëmbejnë gjetjet e tyre kërkimore në fushën e rëndësishme të hapësirave mësimore në një pikë kthese të aktualizuar nga avancimi teknologjik dhe pandemia Kovid-19. Përveç abstrakteve dhe prezantimeve të dorëzuara, të gjitha punimet e dorëzuara do të vlerësohen për origjinalitetin, thellësinë e kërkimit, saktësinë dhe rëndësinë me temën dhe temat e konferencës.

Folësit kryesorë të konferencës:

Pablo Campos Calvo-Sotelo, Spanjë

Vania Carlos, Universiteti i Aveiros, Portugali

Justyna Bugaj, Universiti Jagellionski, Poloni 

Theodor Leiber, Evalag, Gjermani   

James Williams, Universiteti i Birmingemit, BM  

Bardhyl Musai, Universiteti i Tiranës, Shqipëri 

Temat për artikujt shkencorë

 • Kjo thirrje për punime shkencore kërkon prezantime të lidhura (por jo të kufizuara) me temat e mëposhtme:– Arsimi parauniversitar:Kuadri ligjor dhe politikat në hapësirën e mësimdhënies dhe të të nxënitNdikimi i Kovid-19 në të kuptuarit dhe në praktikat e lidhura me hapësirat mësimore në arsimPërshtatja e kurrikulave dhe e hapësirave mësimore si rezultat i zhvillimeve në fushën e teknologjisë dhe të komunikimit.Të kuptuarit e ri të hapësirave mësimore për nxënësit me aftësi të kufizuara dhe për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore

  Sigurimi i cilësisë dhe mësimi online në arsimin parauniversitar

  Ndryshimi i rolit të prindërve në mësimin online në arsimin parashkollor

  – Arsimi i lartë

  Hapësirat mësimore në arsimin e lartë

  Kuadri ligjor politikat në hapësirat mësimore në arsimin e lartë

  Përshtatja e hapësirave mësimore dhe i kurrikulave në arsimin e lartë në kontekstin e globalizimit dhe pandemisë Covid-19.

  Praktikat e mira në fushën e hapësirave mësimore në arsimin e lartë në rajon, në Evropë dhe më gjerë.

  Zhvillimi njerëzor dhe hapësirat mësimore në arsimin e lartë.

  Roli i hapësirave mësimore në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë

  – Dixhitalizimi i arsimit

  Qëndrueshmëria e mësimit online në arsimin parauniversitar dhe të lartë

  Institucionet virtuale të arsimit të lartë

  Platformat e mësimit në internet (në nivel institucional dhe kombëtar)

  Mësimi online dhe ndryshimi i roleve të faktorëve të edukimit: mësuesit, prindërit, studentët, komuniteti, autoritetet, shkollat, tekstet shkollore, etj.

  Ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë dhe i mësimit online

  Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë dhe në mësimin online

  Kurrikula online në arsim apo ofrim online i të njëjtave kurrikula.

  Akreditimi i programeve të mësimit online

  Do të merren parasysh edhe tema të tjera të ndërlidhura.

   

  Abstraktet e dorëzuara do të vlerësohen nga Komiteti Shkencor. Nëse abstrakti pranohet, autori do të dërgojë një prezantim në power-point, duke përfshirë elementët kryesorë të kërkimit (teoria, metodologjia, rezultatet, përfundimet dhe referenca). Të gjitha paraqitjet duhet të raportojnë rezultatet kërkimore origjinale dhe të pabotuara më parë. Punimet me tekst të plotë (.docx dhe .doc) pranohen gjithashtu nga Komiteti Shkencor për botim në Revistën e Kolegjit AAB “Thesis”. Dorëshkrimet e plota duhet të plotësojnë kushtet e formatit të përcaktuara nga Komiteti Shkencor i Kolegjit AAB dhe i nënshtrohen vlerësimit të dyfishtë.

  – Për më shumë informata rreth konferencës, jeni të mirëpritur të kontaktoni Komitetin Organizativ drejtpërdrejt përmes email adresës: 

  [email protected]

Data të rëndësishme

Afati i dorëzimit të abstrakteve: 15 korrik 2022

Afati i dorëzimit të prezantimeve: 31 gusht 2022

Afati i regjistrimit të hershëm: 30 shtator 2022

Afati i vonuar i regjistrimit: 15 tetor 2022

Datat e konferencës: 21-22 tetor 2022

Afati i fundit për dorëzimin e punimeve: 15 nëntor 2022

 

Punimet të dërgohen përmes email adresës: [email protected]

Mirëpresim prezantimet, punimet, dhe pjesëmarrjen tuaj dhe të kolegëve tuaj në Konferencë.