Kriminaliteti i organizuar – faktor destabiliteti në vendet në tranzicione

Prishtinë: 30.10.2006 - 30.10.2006

Tipi: Konferencë e Parë Regjionale Shkencore

Organizator:

FKN, University of Sarajevo dhe Kolegji AAB