Luftimi i korrupsionit në Kosovë: Nga retorika në veprim

Prishtinë: 04.03.2010 - 04.03.2010

Tipi: Konferencë Shkencore

Organizator:

Fakulteti Juridik, Kolegji AAB