“Qëndrueshmëria ekonomnike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat integruese”

Prishtinë: 03.06.2017 - 03.06.2017

Tipi: Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Organizator:

Fakulteti Ekonomiki Kolegjit AAB, në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD),
Oda Ekonomike e Kosovës dhe Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim-Ulqin

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për debat ndërmjet studiuesve nga fusha ekonomike, në mënyrë që të prezantohen studime dhe hulumtime; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese, si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen.

Shtyllat kryesore në të cilën konferenca do të përqendrohet janë: Financa,
banka, menaxhment, marketingu, menaxhimi i sektorëve të arsimit, kulturës, sportit,shëndetësisë etj.