“Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global

Mitrovicë, Kosovë: 16.11.2018 - 16.11.2018

Tipi: Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare

Organizator:

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kosovë
Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, Shqipëri
Kolegji AAB, Kosovë (AAB)
Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit - IBCM
me:
International Sociological Association (ISA)
Instituti Shqiptar i Sociologjisë, AIS & Shoqata Sociologjike Shqiptare, ALBSA (Konferenca e 13-të Ndërkombëtare Vjetore)

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: “Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global”

II. “Vazhdimësia dhe ndryshimi…”, në:

T01. Sfera publike, komunikimi, kultura dhe arti

ST02.Popullsia dhe migrimi

ST03. Arsimi dhe sporti

ST04. Studime politike dhe çështje ligjore

ST05. Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

ST06. Martesa, familja dhe komuniteti

ST07. Integrimi dhe globalizimi

ST08. Studime mbi fëmijërinë, rininë dhe çështjet gjinore

ST09. Puna, profesionet dhe organizimi

ST10. Studime teorike, rajonale, krahasuese dhe historike

ST11. Devijimi, kriminologjia, shëndeti publik dhe siguria

ST12. Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

ST13. Mjedisi, ekonomia dhe zhvillimi

ST14. Shkenca, teknologjia dhe inovacioni

ST15. Seksioni i Studentëve: “Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global” në këndvështrimin e studentëve