Zhvillimi i programeve studimore në arsimin e lartë

Prishtinë: 01.11.2012 - 01.11.2012

Tipi: Konferencë Arsimore Shkencore

Organizator:

Fakulteti i Shkencave Sociale, BPrAL AAB, Prishtinë